Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse przedsiębiorstwa

Czym jest restrukturyzacja - To wedle jednego z możliwych ujęć - złożony agregat pojęciowy opisujący wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, dokonywane na różnych...

Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa - Podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów i instytucje zajmujące się...

Zalety i wady franchisingu - Wyróżniamy: Zalety umowy franchisingu dla dawcy: • zwiększenie możliwości ekspansji rynkowej • zmniejszenie ryzyka finansowego • obniżenie bieżących kosztów marketingowych: standaryzacja, korzyści skali • opłaty...

Typy i formy franchisingu - Podziały: Ze względu na przedmiot działalności wyróżniamy: • przemysłowy • dystrybucyjny • usługowy - tzw. franchising właściwy • mieszany Ze względu na formę organizacyjną systemu franchising...

VAT naliczony - Podatek naliczony wynika z oryginałów faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonywania transakcji zakupu towaru lub usługi....

VAT należny - Podatek należny określić można jako podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po uprzednim pomniejszeniu...

Prywatyzacja przedsiębiorstw - państwowych - Polega na udostępnieniu akcji spółki osobom trzecim lub na dzierżawie osobom trzecim, bądź sprzedaży prywatnemu inwestorowi. Przedsiębiorstwa państwowe były (są)...

Stopa procentowa w finansach - Określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy, jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Poziom stopy procentowej powinien być właściwy,...

Źródła pieniądz inwestycyjnego dla firmy - To: • amortyzacja • dochód zatrzymany • emisja akcji • emisja obligacji • długoterminowe kredyty inwestycyjne

Podział wyniku finansowego - Podział wyniku finansowego może być realizowany poprzez 3 metody: 1. kalkulacyjną, 2. wynikową, 3. mieszaną. Metoda kalkulacyjna polega na kształtowaniu zysku wg normatywów ,...

Ustalenie wyniku finansowego - Wynik finansowy netto (zysk netto) stanowi różnicę pomiędzy wynikiem działalności operacyjnej (w tym na operacjach finansowych) skorygowanym o saldo wyniku...

Pojęcie finansów - Nauka o finansach zajmuje się ekonomiczną stroną gospodarowania pieniądzem przez wszystkie ogniwa finansów (państwo, samorządy terytorialne, banki, przedsiębiorstwa, ubezpieczenia, gospodarstwa...

Strona 1 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>RSS - Mapa