Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ekonomia

Potrzeba ludzka - Jest to stan niedoboru i braku czegoś, co w związku ze strukturą organizmu człowieka, jego indywidualnym doświadczeniem oraz miejscem społecznym...

Związek niepewności i ryzyka w gospodarce - Decyzje gospodarcze podejmowane są w warunkach niepewności, co zawsze związane jest z koniecznością ponoszenia ryzyka podejmowanych decyzji. Ryzyko nietrafnych decyzji naraża...

Liberalizacja rynku - Zakłada odejście od silnej roli państwa, które ma tylko zapewniać bezpieczeństwo, a gospodarka da sobie radę bez ingerencji państwa.

Krzywa ograniczenia budżetowego - Inaczej ścieżka cen, to graficzna ilustracja zbioru wszystkich kombinacji dóbr, jakie konsument może nabyć przy danym dochodzie.

Zasada malejących przychodów - Mówi, że od pewnego poziomu nakładów danego czynnika, będącego w modelu zmienną, jego produkcyjność krańcowa się zmniejsza (tzn. wzrost produkcji...

Krzywa możliwości produkcyjnych - Zwana również krzywą transformacji, to graficzne przedstawienie wszystkich możliwych do wyprodukowania kombinacji dóbr, przy wykorzystaniu posiadanych aktualnie czynników wytwórczych. Innymi...

Koszt alternatywny - Lub też koszt decyzji wyboru, koszt utraconych możliwości) to koszt, który ponosimy, wybierając daną możliwość; jest to wartość najbardziej cenionej...

Zasady racjonalnego działania - Mówią, że klient wybiera sam to, co dla niego najlepsze. Można tu też wyróżnić dwie zasady, różniące się punktem odniesienia...

Dobra publiczne - Są natomiast konsumowane wspólnie, nie ma też możliwości wyłączenia kogokolwiek z ich konsumpcji. Dobra te są zazwyczaj dostarczane przez państwo...

Dobra prywatne - To dobra, w stosunku do których obowiązuje zasada wyłączności (może je użytkować np. jeden producent czy konsument).

Dobro wolne - To takie, którego podaż przewyższa popyt na nie nawet wówczas, jeśli jego cena jest równa 0. Dobra wolne to np....

Mechanizm rynkowy - To wzajemne oddziaływanie na siebie podaży dóbr i zgłaszanego popytu na nie.

Strona 4 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>RSS - Mapa