Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ekonomia

Cena w marketingu - Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru....

PKB i PNB - wzory - W cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji: PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody netto z...

PIT - Podatek dochodowy od osób fizycznych; płaci go każda osoba, która mieszka w naszym kraju ponad pół roku. Ustawa wymienia przychody,...

Zjawisko rzadkości - Rzadkość jest stanem, w którym nasze chęci do posiadania określonych dóbr i korzystania z określonych usług przekraczają nasze możliwości ich...

Mezoekonomia - Przedmiotem badań mezoekonomii są: - Gospodarka regionalna - Badanie funkcjonowania poszczególnych działów sektorów gospodarki - Badanie zachowania ekonomicznego grup społecznych Przykłady: - ekonomika regionalna, - ekonomika...

Prawa funkcyjne - To wymierne związki między wymiernymi zdarzeniami, które można przedstawić za pomocą funkcji matematycznych np. funkcje podaży i popytu. Dobrym przykładem...

Prawa współistnienia - To związki polegające na łącznym jednoczesnym występowaniu dwu lub więcej zdarzeń; występujące stale razem zdarzenia tworzą pewną strukturę. Ilustracją działania...

Prawa przyczynowe - To związki (relacje) zachodzące między elementami procesu gospodarowania, które polegają na tym, że po określonym zdarzeniu (działaniu lub czynności) stale...

Prawidłowości ekonomiczne - Są to konieczne związki i zależności występujące między istotnymi elementami procesu gospodarowania, powtarzające się regularnie i w określony sposób. Prawidłości...

Gospodrowanie - To zespół planowanych czynności człowieka uwzględniające zasady racjonalnego gospodarowania, który zmierza do złagodzenia deficytu dóbr w stosunku do zapotrzebowania na...

Przedmiot ekonomii - Przedmiotem ekonomii jest analiza procesów gospodarczych, opis kategorii (towar, rynek, pieniądz, podaż...) i zjawisk gospodaczych (zmiany cen, popytu,...) oraz...

Rodzaje rynku - Podział: 1. Ze względu na rodzaj wymienialnych towarów - rynek dóbr konsumpcyjnych - rynek pracy - rynek ziemi - rynek pieniężny - rynek kapitału finansowego (akcje,...

Strona 1 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>RSS - Mapa