Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ekonometria

Model Leontiewa - czyli analiza nakładów i wyników, której przedmiotem są przepływy międzygałęziowe w złożonych układach gospodarczych. Wartości przepływów międzygałęziowych ustalane są w oparciu...

Metoda Najmniejszych Kwadratów - Metoda ta wykorzystywana jest do szacowania parametrów modeli liniowych oraz modeli nieliniowych, które można sprowadzić do postaci liniowej. Powody uwzględniania składnika...

Ekonometria - teoria - Dwa nurty w ekonometrii: — teoria ekonometrii; która obejmuje metody ekonometryczne rozwinięte i dostosowane do szczególnych potrzeb badań ilościowych w ekonomii. —...

Metoda Hellwiga - Istota metody polega na tym, iż spośród zmiennych objaśniających występujących w macierzy wybiera się taką kombinację zmiennych, której tzw. pojemność...

Rodzaje potrzeb ludzkich - Potrzeby ludzkie dzielimy na potrzeby: • egzystencji – np. pokarmowe, zdrowotne, bezpieczeństwa • prokreacji i rozwoju – np. opieki, dydaktyczne, rodzinne • funkcjonalne...

Prognoza przedziałowa - Polega na wyznaczeniu przedziału liczbowego o takiej własności, że można mu przypisać rozsądnie bliskie jedności prawdopodobieństwo, że rzeczywista wartość zmiennej...

Funkcje prognozy - To: 1. funkcja preparacyjna – jest uznawana za najważniejszą gdyż zadaniem prognozy jest stworzenie dodatkowych przesłanek w procesie podejmowania...

Prognoza ekonometryczna - Przez prognozy ekonometryczne rozumiemy sądy o kształtowaniu się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. Przewidują, że określona zmienna charakteryzująca obiekt gospodarczy lub...

Prognoza przedziałowa - Jest przedziałem liczbowym, w którym z zadanym prawdopodobieństwem zawiera się nieznana wartość zmiennej objaśnianej Y w okresie t.

Predykcja ekonometryczna - Jest to proces wnioskowania w przyszłość na podstawie modelu ekonometrycznego. Efektem predykcji jest oszacowanie nieznanej wartości zmiennej objaśnianej w okresie...

Etapy budowy modelu ekonometrycznego - to: 1. specyfikacja modelu – określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających, postaci analitycznej modelu oraz źródeł danych statystycznych, 2. estymacja parametrów modelu –...

RSS - Mapa