Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Bankowość

Zadania NBP - To: - organizuje rozliczenia pieniężne - prowadzenie gospodarowania rezerwami dewizowymi - prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonymi ustawami - prowadzenie bankowej obsługi...

Niezależność banku centralnego - Przekształcenie gospodarki centralnie sterowanej w gospodarkę rynkową wymagało nowego usytuowania banku centralnego w strukturze naczelnych organów państwa. Bank centralny w...

Historia banków centralnych - Sama nazwa „bank” pochodzi od włoskiego słowa banco – oznaczającego kontuar czy ławkę. Pierwsze operacje bankowe były przeprowadzone już w...

Zadania Rady Bankowości Elektronicznej - To: 1. Dążenie do stworzenia bezpiecznej infrastruktury dla systemów bankowości i biznesu elektronicznego. 2. Przyjmowanie uchwał w zakresie zasad, zaleceń oraz...

Bankowość elektroczniczna - Od strony czysto praktycznej pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumie się funkcjonowanie takich systemów jak: - rozwiązania informatyczne do obsługi transakcji klientów...

Pasywne ryzyko kredytowe - Oznacza zagrożenie wcześniejszego, niż wynika to z umowy, wycofania przez deponenta zdeponowanych środków lub zagrożenie nieuzyskania kredytów refinansowych od...

Aktywne ryzyko kredytowe - Stanowi zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych (rat kapitałowych i odsetek) w ustalonej w umowie kredytowej wysokości i terminie. Ryzyko...

Bazowe stopy procentowe - Określają cenę pieniądza banku centralnego. Ich wysokość jest ustalana arbitralnie przez NBP w zależności od przyjętej przez bank centralny polityki...

Operacje pożyczkowe - Pożyczki na różne terminy: O/N – overnight, pożyczkobiorca otrzymuje pieniądze w dniu zawarcia umowy i zwraca je z odsetkami w następnym...

Operacje otwartego rynku typu warunkowego - Jeden z rodzajów operacji otwartego rynku, których przedmiotem są na ogół skarbowe papiery dłużne (w Polsce bony skarbowe). Operacje otwartego...

Operacje otwartego rynku typu bezwarunkowego - Rodzaj operacji otwartego rynku polegających na dokonywaniu przez bank centralny kupna (ang. outright purchase) lub sprzedaży (ang. outright sale) bankom...

Niemiecko-jakoński model systemu bankowego - Główną rolę odgrywają w nim banki komercyjne, od których uzależnione jest przedsiębiorstwo. Świadczą szeroką gamę usług, uzależniają klientów od siebie. Zalety: - duże...

Strona 9 z 13
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>RSS - Mapa