Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Bankowość

Lokata - Są to środki pieniężne klientów banku zgromadzone na rachunkach lokat. Na rachunkach tych klienci lokują środki, których tymczasowo nie...

Depozyty bieżące - To środki pieniężne klientów banku zgromadzone na rachunkach bieżących (podstawowych) i pomocniczych. Są one zdeponowane w banku na termin nie...

Źródła środków gromadzonych przez bank w operacjach biernych - mogą być: - Wkłady oszczędnościowe gospodarstw domowych - Pieniądz transakcyjny i lokaty terminowe jednostek gospodarczych gromadzone na rachunkach bankowych - Lokaty przyjmowane od...

Bank światowy - Podczas konferencji w Bretton Woods powołano do życia nie tylko Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale i Międzynarodowy Bank Odbudowy i...

Operacje reverse repo - Polegają na tym, że Bank Centralny sprzedaje papiery wartościowe Bankom Komercyjnym zobowiązując je do ich odsprzedaży po określonej cenie w...

Operacje repo - Polegają na tym, że Bank centralny kupuje papiery wartościowe od Banków Komercyjnych zobowiązując się do ich odkupienia po określonej cenie...

Operacje otwartego rynku - Wyróżniamy: I. operacje warunkowe (krótkoterminowe) a) operacje warunkowego zakupu b) operacje warunkowej sprzedaży II. operacje bezwarunkowe a) operacje bezwarunkowego zakupu c) operacje bezwarunkowej sprzedaży OPERACJE WARUNKOWEGO ZAKUPU...

Operacje otwartego rynku - To 1) podstawowa forma interweniowania banku centralnego na rynku pieniężnym 2) instrumenty bezpośredniego oddziaływania banku centralnego: a) na ilość posiadanych przez bank płynnych...

Kredyt lombardowy - Cechy: - udziela się go w przypadku gdy dany bank komercyjny ma przejściowe trudności w zachowaniu płynności - spłata w terminie do...

Niezależność banku centralnego - Przesłanki niezależności Narodowego Banku Polskiego (NBP): - fiducjarny charakter współczesnego pieniądza - niezależny bank centralny jest bardziej odporny na oddziaływanie polityki -...

Rola banku centralnego - To: - podmiot polityki gospodarczej – określa i realizuje politykę pieniężną w tym walutową oraz kształtuje warunki rozwoju i stabilności sektora...

Funkcje banku centralnego - To: - emisyjna - kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej - zarządzanie rezerwami dewizowymi - określanie form i zasad rozliczeń pieniężnych - zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności...

Strona 8 z 13
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>RSS - Mapa