Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Bankowość

Działalność kredytowa banku - Jest dla banków podstawowym źródłem dochodu i finansowo najkorzystniejszą formą zarobkowania, lecz udzielenie dobrego kredytu nie jest...

Umowa kredytu - Poprzez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie oznaczoną kwotę środków pieniężnych, a...

Ryzyko bankowe - Dzieli się na : - ryzyko płynności, - ryzyko kredytowe, - ryzyko stopy procentowej, - ryzyko walutowe. Ryzyko płynności występuje wtedy, gdy zagrożona...

Rozwój systemu bankowego w Polsce - W gospodarce centralnie planowanej pieniądz służył do rejestrowania zdarzeń gospodarczych. Nie istniał rynek pieniężny a przedsiębiorstwa państwowe nie koncentrowały się...

Historia pieniądza i kredytu - Historia kredytu powiązana jest z historią pieniądza, gdyż najefektywniejszy sposób udzielania kredytu występuje w gospodarce pieniężnej. Kredyt jest zjawiskiem starszym...

Operacje na rynku międzybankowym - Lokaty: - Overnight (O/N) - termin jednodniowy. Bank pożyczający otrzymuje je w dniu zawarcia transakcji, a zwraca w następnym dniu roboczym, -...

REPO - (ang. repurchase agreement), czyli operacje warunkowego zakupu, polegają na warunkowym zakupie przez bank centralny (NBP) papierów wartościowych od banku komercyjnego....

Certyfikaty depozytowe - Są to instrumenty kredytowe wystawiane przez bank, określające wysokość, termin zapadalności i stopę procentową. Certyfikaty często mogą zostać wykupione, ale...

Rezerwa obowiązkowa - Jest instrumentem polityki pieniężnej pozwalającym na: - sterowanie płynnością przez bank centralny, - ograniczanie podaży pieniądza wywołującej inflację, - wpływanie na bezpieczeństwo depozytów...

Bony kasowe - Są papierami wartościowymi emitowanymi przez banki. Są one denominowane w okrągłych kwotach z terminem wykupienia przez emitujący je bank zazwyczaj...

Obligacje - Zawierają zobowiązanie emitującego ją banku do wypłacenia w określonym terminie nominalnej kwoty obligacji oraz odsetek na warunkach podawanych zazwyczaj ...

Depozyty oszczędnościowe - ta kategoria depozytów przypomina nieco kategorię depozytów terminowych i oznacza, że są to środki zgromadzone na pewien zadeklarowany okres, z...

Strona 7 z 13
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>RSS - Mapa