Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Bankowość

Ryzyko systemowe - To niebezpieczeństwo przenoszenia się kryzysu finansowego jednego kraju do drugiego, spowodowane rosnącą współzależnością systemów finansowych.

Ryzyko strategiczne - Związane ze strukturą właścicieli banku i jego zarządu (właściciele nie chcą lub nie mogą wyposażyć banku w kapitał niezbędny do...

Ryzyko walutowe - (ryzyko kursu walutowego) to niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku na skutek niekorzystnych zmian kursu walutowego. Zmiana kursu waluty krajowej...

Ryzyko stopy procentowej - (ryzyko zmian stopy procentowej) oznacza niebezpieczeństwo, że zmiany rynkowej stopy procentowej wpłyną negatywnie na sytuację finansową banku. Zainteresowanie ryzykiem stopy...

Ryzyko płynności - Oznacza ryzyko przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank. Ryzyko utraty płynności występuje, analogicznie jak w innych przedsiębiorstwach, gdy jest...

Kampania reklamowa banku - Prosty projekt kampanii reklamowej banku: O względy i pieniądze klientów zabiega wiele różnych ...

Innowacje produktowe we współczesnej bankowości - Nowoczesne produkty bankowe to m.in: - karty płatnicze i usługi bankomatowe (w tym bankomaty wielofunkcyjne), - home banking, - leasing, - factoring, - certyfikaty depozytowe...

Rozpiętość odsetkowa - Bliższa analiza tego wskaźnika pozwala określić jakie elementy po stronie aktywów i pasywów odchylają ten wskaźnik w porównaniu do innych...

Zabezpieczenia rzeczowe kredytów - Wyróżnia się: 1) zastaw ogólny, 2) bankowy zastaw rejestrowy, 3) zastaw na prawach, 4) przewłaszczenie na zabezpieczenie, 5) kaucję, 6) blokadę środków na rachunku bankowym, 7) hipotekę....

Zabezpieczenia osobiste kredytów - Wyróżnia się: 1) weksel własny in blanco, 2) poręczenie wekslowe, 3) poręczenia według prawa cywilnego, 4) gwarancję bankową, 5) przelew wierzytelności, 6) przystąpienie do długu kredytowego, 7)...

Zabezpieczenie kredytu - Zabezpieczeniem kredytowym jest wszystko, co zapewnia bankowi odzyskanie zaangażowanej w ramach określonej umowy kredytowej sumy kredytu wraz z odsetkami i...

Ryzyko kredytowe - To ryzyko nieodzyskania przez bank części lub całości kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki. Bank ponosi stratę, gdy pożyczkobiorca nie...

Strona 5 z 13
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa