Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Bankowość

Granica obiegu listów zastawnych - Jest to stosunek łącznej kwoty nominalnych wartości znajdujących się w obrocie listów zastawnych banku hipotecznego do wielkości kapitału własnego banku...

List zastawny - Jest papierem wartościowym opiewającym na wierzytelność (tj. prawo do otrzymania określonej sumy pieniężnej według ustalonych warunków). Listy zastawne mogą występować w...

Bank hipoteczny - Banki hipoteczne są instytucjami wyspecjalizowanymi w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz refinansowaniu tej działalności na rynku kapitałowym za pomocą specjalnych papierów...

Rynek hipoteczny - Jest zorganizowany dwusegmentowo. Banki hipoteczne i inne instytucje udzielające kredytów hipotecznych (mogą to być banki i instytucje depozytowe, kasy oszczędnościowo...

Kredyt hipoteczny - pojęcie - To kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w nieruchomości, zabezpieczony hipoteką na nieruchomości stanowiącej własności kredytobiorcy. Cechą wyróżniającą tę formę kredytu jest...

Najważniejsze kanały dystrybucji produktów bankowych - To m.in.: 1. sieć placówek bankowych 2. pośrednicy finansowi 3. producenci i sprzedawcy kredytowych towarów 4. agenci ubezpieczeniowi Powyższe kanały dystrybucji określa się mianem...

Zabezpieczenia kredytów - Prawne formy zabezpieczenia kredytów dzielą się na: - Osobiste (weksel in blanco, poręczenie wekslowe), - Rzeczowe (zastaw, hipoteka, blokada środków na koncie). Formą...

Windykacja - Dochodzenie należności banku – inaczej zwane windykacją, jest działaniem podejmowanym dla odzyskania należności, wynikających z umowy o kredyt lub innych...

Reguła maksymalnego obciążenia - Z jednej strony uwzględnia terminy płatności pasywów, (czyli maksymalne obciążenie), z drugiej jednak – zwraca znacznie mniejszą uwagę na terminy...

Reguła przesunięć - Jest to możliwość wykorzystania dla zapewnienia płynności banku aktywów, których termin likwidacji jeszcze nie nastąpił, jak zobowiązania wekslowe, które jeszcze...

Reguła osadu we wkładach - Sformułowana została przez Adolfa Wagnera. Reguła „osadu we wkładach" uwzględnia istnienie możliwości prolongaty wkładów na rachunkach, a także nowych wkładów,...

Złota reguła bankowa - Została przedstawiona w pracy Otto Hubnera'. Tezy, które głosił były następujące: „Kredyt, jakiego może udzielić bank bez wpadnięcia w niebezpieczeństwo,...

Strona 4 z 13
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa