Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Bankowość

Polityka monetarna banku centralnego - Określony poziom zatrudnienia, szybkość i zrównoważony wzrost gosp., stały poziom salda płatniczego są głównymi celami polityki gosp. kraju i są...

Podaż pieniądza - To postawienie do dyspozycji przez instytucję pieniężną zasobów pieniężnych innej jednostce gosp. W krajach gosp. rynkowej źródłem podaży pieniądza jest...

Agregaty pieniądza - W gosp. rynkowej wyróżnia się agregaty pieniężne do celów analitycznych w sektorze bankowym i do celów formułowania zadań polityki pieniężnej. M0...

Teoria pieniądza ostrożnościowego - W tej teorii wprowadzono niepewność dochodów i wydatków. Wg nich skutek nie przewidywanej utraty dochodów lub konieczności poniesienia niespodziewanych wydatków...

Teoria wyboru portfela aktywów Tobina - Uważa on, iż pojedynczy podm. gosp. może mieć różne portfele aktywów. Odnosi się do pieniądza spekulacyjnego. W portfelu podm. gosp....

Teoria postkeynsowska (T. Baumola) - Utrzymuje ona podział popytu na pieniądz transakcyjny i ostrożnościowy. Pierwsze podejście w kategoriach teorii zapasów jest to podejście, które traktuje...

Teoria ilościowa Friedmana - Jest to dalsze rozwinięcie ujęcia zasobowego i zawiera istotne elementy teorii Keynsa. Popyt na pieniądz traktowany jest analogicznie jak popyt...

Teoria preferencji płynności - Keynes podejmuje próbę wyjaśnienia korzyści z przechowywania nominalnego zasobu pieniądza przez określenie motywów takiego zachowania. Z powodów analitycznych wyróżniamy motywy:...

Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu - To: I = (T-K-B+Z)/S I – ilość pieniądza w obiegu T - ∑ cen towarów i usług przeznaczonych do sprzedaży K – wartość transakcji...

Funkcje NBP - W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje, jako: • centralny bank państwa - Narodowy...

Historia bankowości i banków w Polsce - Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII...

Dług państwa - Może być: • Wewnętrzny (publiczny), czyli suma zobowiązania jakie zaciągnęło państwo u nabywców obligacji; suma oprocentowania obligacji, a nie tylko wartości...

Strona 2 z 13
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa