Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Bankowość

Ryzyko kursowe - Związane jest ze zmianami kursów poszczególnych walut na rynku międzynarodowym.

Ryzyko stopy procentowej banku - Wpływa zmienność jej wysokości na rynku pieniężnym i kapitałowym. Zmiany stopy procentowej mogą dotyczyć udzielanych kredytów i jak oprocentowania przyjmowanych...

Ryzyko kredytowe banku - Jest najbardziej charakterystyczne dla banków, bo udzielanie kredytów należy do ich podstawowej działalności. Występuje aktywne i pasywne ryzyko kredytowe. - Aktywne...

Ryzyko utraty płynności banku - Występuje, gdy zagrożona jest zdolność banku do terminowego regulowania zobowiązań i poleceń klientów. Może ono występować na skutek zakłóceń w...

Podstawowe koszty banków - To: - odsetki od depozytów; - odsetki od przyjętych lokat innych banków; - prowizje zapłacone przez banki; - koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem banku...

Główne źródła dochodów banku - To: - odsetki od kredytów; - prowizje i opłaty od prowizji bankowych; - dochody z obrotów papierami wartościowymi; - dochody od lokat złożonych w...

Bankowe operacje pośredniczące - Banki wykonują je na zlecenie, na rachunek i ryzyko klientów. Należą do nich przede wszystkim rozliczenia pieniężne wynikające ze zleceń...

Czynne operacje bankowe - Polegają na wykorzystaniu zgromadzonych środków do udzielania różnych kredytów i lokowania ich w korzystnych przedsięwzięciach. Alokacja środków pieniężnych w aktywa...

Bierne operacje bankowe - Polegają na gromadzeniu wkładów, emitowaniu własnych papierów wartościowych i wykonywaniu innych czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w...

Organy Narodowego Banku Polskiego (NBP) - Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta na 6-letnią kadencję. Jest on...

Deflacja - Jest to zjawisko przeciwstawne inflacji, polegające na obniżeniu się ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a także produkcji i zatrudnienia...

Przyczyny inflacji - Podstawowe to: - inflacja ciągniona przez popyt; - inflacja pchana przez koszty; - nadmierna podaż pieniądza. - polityka pieniężna – wadliwa, kredytowa, budżetowa, - nadmierne...

Strona 11 z 13
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>RSS - Mapa