Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Bankowość

Anglosaski model systemu bankowego - Opiera się na rynkach finansowych, przedsiębiorstwa same szukają finansów i funduszy. Banki komercyjne prowadzą rozliczenia i pozyskują krótkoterminowe fundusze. Podstawowy...

Sekurytyzacja - Jest pozabilansową metodą pozyskania kapitału na cele inwestycyjne i środki obrotowe. Polega na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe, które...

Operacje Repo - Operacje warunkowego zakupu polegające na warunkowym zakupie przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych. Repo jest operacją zbliżoną do...

Kredyt obrotowy - Jest to kredyt przeznaczony na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą np. na zakup towarów, surowców, materiałów, zapłacenie bieżących...

Umowa kredytowa - Przez zawarcie umowy kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie określoną sumę pieniędzy a...

Obligacja - Jest papierem wartościowym o charakterze kredytowo – lokacyjnym, stanowi zobowiązanie emitenta wobec każdego kolejnego jej właściciela. Inwestor lokując swój kapitał...

Rodzaje kart płatniczych - Podstawowe rodzaje to: - karta debetowa - karta płatnicza, za pomocą której dokonuje się płatności do wysokości środków na rachunku. - karta...

Weksel - Jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie.

Kredyt hipoteczny - Kredyt budowlano-mieszkaniowy lub mieszkaniowy, którego celem jest sfinansowanie budowy bądź zakupu domu, mieszkania, działki lub innej nieruchomości na rynku pierwotnym...

Zdolność kredytowa - Jest to możliwość spłaty przez kredytobiorcę rat zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, według ustalonego z bankiem terminarza spłat, przy poziomie...

Pożyczka - Umowa na mocy prawa cywilnego, w której bank jako pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji pożyczkobiorcy określoną sumę, na wyznaczony...

Ryzyko banku w obrocie papierami wartościowymi - Ponoszą je banki, które nabywają na własny rachunek papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) innych podmiotów. Bank poniesie straty, gdy posiada...

Strona 10 z 13
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>RSS - Mapa