Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Analiza rynku

Badania ilościowe - Główne zalety: - możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie - wszechstronność Sukces zależy od warunków: - populacja musi...

Typowa analiza rynku - Cel analizy rynku: rozpoznanie możliwości i warunków rozwoju działalności gospodarczej, znajdującej się w polu zainteresowania przedsiębiorstwa. Przedmiot analizy rynku: poprawnie zdefiniowany...

Elementy wzorcowej analizy rynku - To: - Wprowadzenie – temat analizy. - Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich. - Prognoza makroekonomiczna na lata (2003-2005) – analiza jednej gałęzi...

Badania marketingowe - To kompleks działań obejmujący gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się konsumentów oraz innych odbiorców, a także o...

Bariery wejści do sektora - Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji,...

Cykl życia produktu - Wszystkie produkty oferowane na rynku charakteryzuje pewien okres trwania ich na rynku. Cykl ten rozpoczyna się w momencie wprowadzenia na...

Analiza cenowej struktury rynku - Obejmuje: - ustalenie cen min. i max danego produktu; - ustalenie rozmiarów sprzedaży dla różnych cen; - ustalenie poziomów cen oddzielających rynek dolny,...

Cenowa struktura rynku - Typowa cenowa struktura rynku składa się z 3 segmentów: 1) rynku górnego (cen wysokich), który tworzy stosunkowo wąska grupa nabywców, kupująca...

Zakres analizy rynku - Zakres analizy: 1) jakościowej: - określenie rodzaju konsumentów oraz ich potrzeb, preferencji i motywów zachowań rynkowych; - wyodrębnienie segmentów rynku; - rozpoznanie kanałów rynku...

Trzy poziomy analizy rynku - To: - na potrzeby centrum gospodarczego - w skali makroekonomicznej. Są to badania rozwoju lub regresu ekonomicznego, osiągniętego poziomu dobrobytu społecznego,...

Zasady analizy rynku - To: 1. Powszechność – udział wszystkich podmiotów rynkowych w tej analizie. 2. Kompleksowość – wszystkie procesy powstające na rynku jak i wszystkie...

Badanie rynku - (Market Research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia...

Strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa