Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Analiza rynku

Definicja segmentacji rynku - Badania marketingowe służą do dokonania segmentacji rynku tzn. podziału tego rynku wg określonych kryteriów na jednorodne grupy konsumentów, które wyznaczają...

Cechy segmentacji rynku - Prawidłowo wyodrębniony segment rynku powinien spełniać kryteria: - Mierzalności – możliwość uzyskania informacji o cechach danej grupy konsumentów, które odróżniają ją...

Macierz oceny produktu - Analiza za pomocą tej macierzy jest dokonywana w podobny sposób jak w macierzy oceny rynku. U podstaw tego sposobu postępowania...

Badania rynku - (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia...

Asocjacja słowna - Respondent jest proszony o podanie pierwszego słowa lub frazy jaka przychodzi mu do głowy po tym jak osoba prowadząca wywiad...

Techniki projekcyjne - Używane są wówczas gdy istnieje obawa, że respondenci nie będą mogli lub chcieli odpowiadać na konkretne pytania na temat: - przyczyn...

Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych - Zapewnić mogą: - jasno zdefiniowany cel badania - kompetencje zespołu badanego - przygotowanie i odpowiedni poziom zaangażowania moderatora - homogeniczność grupy – uwzględnia jednorodność -...

Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych - To: - badaniu poddane jest jednocześnie więcej niż jedna osoba - uczestnicy dyskusji grupowej spotykają się po raz pierwszy właśnie w czasie...

Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowych - Rozpoznawcze: - definiowanie problemów jest bardziej szczegółowe - sugerowanie hipotez, które potem mogą być weryfikowane przez badania ilościowe - generowanie nowego produktu, usługi -...

Pytania otwarte - Pytania te są użyteczne w następujących sytuacjach: - jako wprowadzenie do badania albo konkretnego tematu - kiedy ważne jest aby związać percepcję...

Zasady budowy kwestionariusza - To: - pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć - pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego respondenta - nie należy...

Etapy budowy kwestionariusza - To: 1. określenie typu poszukiwanych informacji 2. wybór rodzaju kwestionariusza 3. opracowanie zawartości treściowej pytań 4. analiza form odpowiedzi 5. ustalenie kolejności pytań 6. zaprojektowanie cech...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa