Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Analiza marketingowa

Cechy segmentacji rynku - Prawidłowo wyodrębniony segment rynku powinien spełniać kryteria: - Mierzalności – możliwość uzyskania informacji o cechach danej grupy konsumentów, które odróżniają ją...

Metody analizy marketingowej - Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte wykorzystania. Fakt ten oznacza zazwyczaj konieczność dokonania oceny zidentyfikowanych możliwości. Każda ocena...

Analiza retrospektywna - (ex post) celem badań jest ocena racjonalności minionych działań gospodarczych, weryfikacja słuszności podjętych wcześniej decyzji. Analiza przeszłości służy konstruowaniu lepszej...

Rynek - To: 1. pojęcie historyczne – miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji pieniężnych (place targowe, bazary, sklepy, hale targowe, i...

Projektowanie systemu wywiadu o konkurencji - Powinien składać się z czterech etapów: - stworzenie sytemu: określenie niezbędnych informacji o konkurentach, określenia źródeł informacji, wyznaczenia osób kierujących -...

Ocena słabych i silnych stron konkurencji - W tym celu należy na bieżąco gromadzić kluczowych informacji o sprzedaży, udziale w rynku, rentowności sprzedaży, stopy zwrotu z kapitału,...

Identyfikacja celów firm konkurencyjnych - Cele konkurentów zależą od bardzo wielu czynników (wielkości, historii, aktualnej sytuacji finansowej), dlatego trzeba umieć rozpoznać czy firma dąży do...

Identyfikacja strategii konkurentów - Dla przedsiębiorstwa najbliższymi konkurentami są te firmy, które dążą do opanowania tego samego rynku i stosują tę samą strategię. Grupa...

Identyfikacja konkurentów przedsiębiorstwa - W oparciu o stopień substytucyjności produktu można wyróżnić cztery rodzaje konkurencji: - w ramach marki: to inne przedsiębiorstwa oferujące zbliżony produkt...

RSS - Mapa