Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Analiza finansowa

Monitoring finansowy - Zintegrowany pakiet komputerowy pozwala śledzić, w jaki sposób podejmowane przez dyrektorów decyzje finansowe - np. zmiana przychodów lub kosztu, przesunięcia...

Analiza wskaźnikowa - Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa to rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych, oparta na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi...

Cafh flow - Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) jest ściśle powiązane z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Jest ono sporządzane...

Rachunek zysków i strat - Ocena wyniku finansowego wymaga uzupełnienia o wielkości strumieniowe, które są przedstawione w drugim podstawowym – obok bilansu – sprawozdaniu finansowym...

Bilans - Stanowi on podstawowe sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, prezentujące jego sytuację na określony moment czasowy. Zawiera informację o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa...

Metody wyceny wartości firmy - Szczegółowa klasyfikacja metody wyceny jest następująca: 1. Metody oparte na wycenie aktywów - majątkowe: a) metoda księgowa b) metoda wartości odtworzonej c) metoda wartości...

Analiza progu rentowności - Pbejmuje ona badanie tzw. progu zrównania, w którym realizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione na ich uzyskanie koszty. Przedsiębiorstwo...

Analiza kosztów - Polega przede wszystkim na analizie struktury i dynamiki kosztów oraz ustaleniu odchyleń kosztów w stosunku do przyjętych odniesień. Analiza struktury kosztów...

Wskaźnik rotacji zapasów - Obrazuje stosunek pomiędzy wielkością zapasu i wielkością sprzedaży towarów czy też kosztów działalności.

Złota reguła finansowa - Mówi że nie należy zadłużać przedsiębiorstwa ponad wartość kapitałów własnych. Znaczy to, że stopień zadłużenia firmy nie powinien przekroczyć 50%....

Dźwignia operacyjna - Mierzy efekty wykorzystania i kształtowania struktury majątkowej przedsiębiorstwa.

Mechanizm dźwigni finansowej - Jest oparty na korzystaniu z kapitałów obcych, pod warunkiem niższego ich kosztu (oprocentowania) od generowanej stopy zysku ROI w danej...

Strona 2 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa