Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Analiza finansowa

Przedmiot i zakres analizy finansowej - Pomocnym narzędziem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz kształtowania perspektywicznego jego rozwoju, staje się analiza działalności sporządzana dla potrzeb własnych jak również...

Model du Ponta - Ten szczególny przypadek analizy wskaźnikowej jest przydatny w pokazaniu, jak stopa zysku i rotacja aktywów współdziałają w kształtowaniu wskaźnika rentowności...

Analiza wrażliwości - Analizę wrażliwości przeprowadza się, podobnie jak analizę progu rentowności na etapie podejmowania decyzji. Jej podstawa jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu...

Stopa zysku z kapitału ROE - To (zysk netto/kapitał własny). Wskaźnik ten informuje o efektywności zainwestowanego kapitału – jaki zysk przypadł na jednostkę kapitałową, a także o...

Stopa zwrotu z aktywów ROA - To: (zysk brutto lub netto/aktywa ogółem). Wskaźnik ten określa się również jako stopę zysku z aktywów lub zyskowność aktywów. Informuje on...

Wskaźnik rentowności brutto - To (koszty brutto/koszty działań ogółem). Zysk brutto to zysk przed opodatkowaniem. Wskaźnik rentowności brutto jest syntetyczną miarą rentowności wyrażającą się osiąganiem...

Rozpiętość odsetkowa - Bliższa analiza tego wskaźnika pozwala określić jakie elementy po stronie aktywów i pasywów odchylają ten wskaźnik w porównaniu do innych...

Rentowność banku - Jest miarą efektywności rozumianą jako nadwyżka przychodów nad kosztami. Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie planu finansowego. Nie znaczy to...

CFROI - Czyli okres zwrotu środków pieniężnych zainwestowanych w przedsięwzięcie inwestycyjne może być szacowany jako wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of...

Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję spółki - (CFPS) są obliczane jako wolne przepływy pieniężne (FCF) lub zysk netto wraz z amortyzacją, a następnie podzielone przez liczbę akcji....

Wolne przepływy pieniężne - (FCF) to strumień środków pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej, skorygowany o uiszczony w gotówce podatek dochodowy (zysk operacyjny po opodatkowaniu...

Budżetowanie - Jest to wyznaczanie przyszłych (uzasadnionych) kosztów (wydatków) i/lub przychodów (wpływów) w odniesieniu do określonego zakresu działalności (podmiotu) dla ściśle ustalonego...

Strona 1 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa