Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rodzaje cen obligacji


Rodzaje cen obligacji - W przypadku obligacji, możemy mówić o cenie nominalnej, emisyjnej, rynkowej oraz rozliczeniowej.

1. Cena nominalna, od której naliczane są odsetki, wynosi 100 zł w przypadku obligacji rocznych i trzyletnich oraz 1000 zł dla obligacji dwu-, pięcio-, i dziesięcioletnich. Po tej cenie, powiększonej o narosłe odsetki, emitent wykupuje obligacje po upływie terminu zapadalności.

2. Cena emisyjna, to cena, po jakiej kupujemy obligacje od emitenta. Może ona być zarówno niższa jak i wyższa od ceny nominalnej. Decyzja emitenta zależy w tym przypadku od przewidywanego zainteresowania i oprocentowania obligacji.
3. Cena rynkowa (kurs giełdowy), jest ustalana na codziennych sesjach giełdowych jako wypadkowa popytu i podaży. Określana jest w procentach wartości nominalnej. Nie jest to jednak ta cena, jaką faktycznie płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligacje, ponieważ nie uwzględnia narosłych odsetek przypadających w danym dniu.

4. Cena rozliczeniowa, czyli cena giełdowa powiększona o narosłe odsetki, to rzeczywista kwota transakcyjna jaką płaci kupujący i otrzymuje sprzedający obligacje. Aby ją obliczyć, należy po prostu dodać do ceny rynkowej należne w tym dniu odsetki. Wysokość tych odsetek publikowana jest z odpowiednim wyprzedzeniem (m.in. w Cedule Giełdy Warszawskiej).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rodzaje cen obligacji:

  • Kredyt hipoteczny - Skład pracy: definicja kredytu hipotecznego, zastosowanie oraz charakterystyczne cechy, organizacja...
  • Ryzyko kredytowe - Skład pracy: definicja ryzyka kredytowego, klasyfikacja ryzyka kredytowego, działania i...
  • Wykłady z mikroekonomii - Podstawowe definicje jako wstęp do ekonomii, zasoby i potrzeby, krzywa...
  • Wykłady z zarządzania produkcją - Skład opracowania: definicja zarządzania produkcją, ujęcie instytucjonalne i funkcjonalne, definicja...
Inne tematy w słowniku:

Promocja sprzedaży: (definicja nr 890)

Jest to krótkookresowe działanie stosujące bodźce ekonomiczne w celu pobudzenia sprzedaży produktu . Promocja sprzedaży jest określana przez niektórych autorów... (...)

Akwizycja: (definicja nr 889)

Uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze zastosowanie znajdujemy w obrocie towarami... (...)

Public relations firmy: (definicja nr 888)

Nazywa się ogół stosunków przedsiębiorstwa (firmy) z jej otoczeniem, tj. nabywcami, dostawcami, jednostkami kooperującymi, administracją gospodarczą, terenową itp.

Public... (...)

Zobacz też:
Akcje
Marketing polityczny
Zarządzanie zapasami
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie gotówkąRSS - Mapa