Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kurs walutowy


Kurs walutowy - Jest najważniejszą normą sterującą handlem zagranicznym. Przez kurs walutowy powszechnie rozumie się stosunek, w jakim dokonuje się wymiany określonej ilości danej waluty na jednostkę innej waluty.

W gospodarce rynkowej kurs walutowy jest zatem ceną pieniądza zagranicznego, która może być efektywnie płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty zagranicznej lub waluty zagranicznej za jednostkę waluty krajowej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kurs walutowy:

  • Kurs walutowy - Skład pracy: definicja kursu walutowego, ekonomiczne, polityczne, psychologiczne i ...
  • Europejski system walutowy - Skład pracy: geneza i struktura Europejskiego Systemu Walutowego, Bretton Woods,...
  • Polityka monetarna - Skład pracy: definicja polityki monetarnej, instrumenty polityki pieniężnej (stopa procentowa...
Inne tematy w słowniku:

Trend: (definicja nr 857)

Linie trendu są liniami, które wyznaczają kierunek bieżącej tendencji. Dla trendów rosnących linię trendu wyznacza układ coraz wyższych minimów, które... (...)

Analiza techniczna: (definicja nr 856)

Służy do określenia prawdopodobieństwa zmiany kursów na podstawie ich zmiany z przeszłości, przy uwzględnieniu optymalnie wszystkich czynników, które miały i... (...)

Korporacje transnarodowe: (definicja nr 855)

Stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy globalizacji i ich działania prowadzą do globalizacji rynków towarowych i usług, powstania globalnych... (...)

Zobacz też:
Diagram Ishikawy
Marketing globalny firmy
Przyczyny prywatyzacji
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja pośredniaRSS - Mapa