Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rentowność banku


Rentowność banku - Jest miarą efektywności rozumianą jako nadwyżka przychodów nad kosztami.

Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie na podstawie planu finansowego. Nie znaczy to jednak, że mają one wyłączny wpływ na wysokość i rodzaje źródeł osiąganych przychodów, jak też na wielkość i strukturę ponoszonych kosztów, a w konsekwencji na uzyskiwany wynik finansowy oraz zasady jego podziału.

Wyniki finansowe banków kształtuje pośrednio lub bezpośrednio wiele różnorakich czynników zewnętrznych, niezależnych od banku. Należą do nich:
1. czynniki o charakterze makroekonomicznym, takie jak:
a. ogólny stan gospodarki krajowej,
b. stopa inflacji,
c. poziom dochodów społeczeństwa itp.

2. obowiązujący system obciążeń finansowych:
a. podatkowe – podatek dochodowy od osób prawnych,
b. niepodatkowe:
i. charakterze powszechnym (składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
ii. właściwe tylko i wyłącznie dla banków (obowiązkowe rezerwy gromadzone w NBP oraz wpłaty na realizację funkcji BFG),
iii. instrumenty polityki pieniężnej, stosowane przez Radę Polityki Pieniężnej:
iv. pułapy kredytowe, ograniczających wielkość środków oddawanych przez banki do dyspozycji kredytobiorców,
v. obowiązek utrzymywania nieoprocentowanego depozytu w NBP od zagranicznych środków wykorzystanych przez banki (i krajowych przedsiębiorców).
vi. Rada Polityki Pieniężnej ma możliwość zastosowania tych instrumentów w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia realizacji polityki pieniężnej.
vii. warunki funkcjonowania i stan rynku usług bankowych, kondycja i zachowania konkurentów, klientów.

Decydujący wpływ na osiągane wyniki banku mają też czynniki wewnętrzne. Można tu wymienić:
1. środki pieniężne tak własne jak i obce w wystarczającej wysokości i właściwie wykorzystane,
2. odpowiednia struktura organizacyjna,
3. organizacja wewnętrzna ułatwiająca zarządzanie środkami pieniężnymi, odpowiednie wyposażenie w systemy analityczne, sprawozdawcze, kontrolne, oraz system podejmowania i przekazywania decyzji,
4. wyposażenie techniczne dzięki któremu można wdrożyć a potem eksploatować ww. systemy techniczne,
5. odpowiednio wyszkolony i posiadający odpowiednie predyspozycje zespół pracowniczy.

Wszystkie te dziedziny wywierają istotny wpływ na sprawne funkcjonowanie banku, a w efekcie na jego efektywność.

Bank komercyjny realizując główny cel, czyli osiąganie i pomnażanie zysku ponosi ryzyko towarzyszące jego działalności. Do najważniejszych rodzajów ryzyka zaliczamy: ryzyko utraty płynności, ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe i dewizowe, ryzyko w obrocie papierami wartościowymi. Obok tych najczęściej  występujących rodzajów ryzyka, banki narażone są też na ryzyko np.: popełnienia błędów przez pracowników, wadliwego działania systemu informatycznego itp.

Występowanie ma wpływ na pojawienie się strat operacyjnych, wymagających pokrycia. Pokrycia dokonuje się z funduszy własnych i rezerw. Fundusze własne bank może uzupełniać z osiągniętego zysku. Zakres działania banku i jego rentowność zależy więc też od wielkości funduszy. Prawidłowa wielkość funduszy w stosunku do wielkości aktywów oraz uzupełnianie funduszy ma wpływ na prawidłowość gospodarki środkami pieniężnymi. Suma wyników poszczególnych transakcji wpływa na ogólny wynik gospodarki środkami całego banku.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rentowność banku:
Inne tematy w słowniku:

Siła przetargowa dostawców jako czynnik konkurencji: (definicja nr 816)

Silna pozycja przetargowa dostawców – to zdolność dostawców do zwiększania ceny bez jednoczesnego spadku obrotów. Taka pozycja może wynikać z... (...)

Elementy wzorcowej analizy rynku: (definicja nr 815)

To:

- Wprowadzenie – temat analizy.
- Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich.
- Prognoza makroekonomiczna na lata (2003-2005)... (...)

Sektor: (definicja nr 814)

Jest to grupa firm produkująca wyroby będące substytutami.
W sektorze ma miejsce konkurencja, która prowadzi do obniżania stopy zysku... (...)

Zobacz też:
Rozpiętość odsetkowa
Wskaźnik rentowności brutto
Stopa zwrotu z aktywów ROA
Stopa zysku z kapitału ROE
Dystrybucja jako element marketingu mixRSS - Mapa