Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Etapy budowy modelu ekonometrycznego


Etapy budowy modelu ekonometrycznego - to:

1. specyfikacja modelu – określenie zmiennych objaśnianych i objaśniających, postaci analitycznej modelu oraz źródeł danych statystycznych,
2. estymacja parametrów modelu – na podstawie zgromadzonych danych za pomocą MNK (metoda najmniejszych kwadratów),
3. weryfikacja modelu – określenie, czy wyniki są zgodne z teorią ekonomiczną oraz statystyką,
4. wykorzystanie modelu – do symulacji i tworzenia prognoz.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Etapy budowy modelu ekonometrycznego:
Inne tematy w słowniku:

Aktywne ryzyko kredytowe: (definicja nr 71)

Stanowi zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych (rat kapitałowych i odsetek) w ustalonej w umowie kredytowej wysokości i terminie. Ryzyko... (...)

Bazowe stopy procentowe: (definicja nr 70)

Określają cenę pieniądza banku centralnego. Ich wysokość jest ustalana arbitralnie przez NBP w zależności od przyjętej przez bank centralny polityki... (...)

Operacje pożyczkowe: (definicja nr 69)

Pożyczki na różne terminy:

O/N – overnight, pożyczkobiorca otrzymuje pieniądze w dniu zawarcia umowy i zwraca je z odsetkami... (...)

Zobacz też:
Predykcja ekonometryczna
Prognoza przedziałowa
Gospodarka finansowa
Budżet państwa
Zasady budżetoweRSS - Mapa