Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zasady polityki budżetowej


Zasady polityki budżetowej - To:

- zasada budżetowania – polega na włączeniu danej jednostki państwowej do właściwego budżetu pełnymi kwotami, czyli wszystkimi dochodami i  wydatkami.
- zasada zupełności – budżet swym zasięgiem powinien obejmować całą działalność państwa,  wszystkie jego dochody i wydatki
- zasada jedności – dotyczy wewnętrznej strony budżetu i wymaga, by wszystkie dochody budżetowe tworzyły jeden ogólny zasób środków pieniężnych, by nie występowało wiązanie określonych dochodów budżetowych  
- zasada jawności – wymaga, by wydatki i dochody budżetowe nie były tajne, by społeczeństwo mogło przyglądać się kasie publicznej i miało możliwość oceny gospodarowania groszem publicznym przez uprawnione do tego organy.
- zasada równowagi budżetowej – suma planowanych i rzeczywiście wydatkowanych środków nie może być wyższa od sumy przewidywanych i osiąganych dochodów budżetowych.
- zasada szczegółowości – dochody i wydatki powinny zostać w ustawie budżetowej  ujęte w sposób szczegółowy, a nie ogólny.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zasady polityki budżetowej:
Inne tematy w słowniku:

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST): (definicja nr 759)

Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Stannowi roczny plan dochodów i wydatków oraz  przychodów i rozchodów... (...)

2.3 Keynesowska teoria bezrobocia: (definicja nr 758)

Keynes uważał, że bezrobocie nie ma charakteru dobrowolnego, ale przymusowy, a elastyczność płac jest ograniczona. O wielkości zatrudnienia decydują z... (...)

Korzyści analiza FMEA: (definicja nr 757)

To m.in.:
- identyfikacja wpływu uszkodzeń elementów na inne elementy, podsystemy i cały system;
- określenie środków zmniejszających ryzyko;
-... (...)

Zobacz też:
Krzywa Laffera
Człowiek jako podmiot gospodarowania
Czynniki kształtujące popyt na wybrane dobro
Koncepcja lean management
Cechy lean managementRSS - Mapa