Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metoda degresywna


Metoda degresywna - (amortyzacji) - metody te nazywane są metodami amortyzacji przyspieszonej; zakładają one, że przydatność obiektu majątku trwałego maleje w miarę upływu lat jego użytkowania. Jest to jednoznaczne z założeniem, że stawki amortyzacyjne maleją wraz ze „starzeniem się” eksploatowanego obiektu. Konsekwencją tych metod jest skrócenie okresu amortyzowania obiektów majątku trwałego i jednocześnie wyraźne zróżnicowanie obciążeń z tego tytułu w kolejnych latach użytkowania tych obiektów: w pierwszych latach koszty amortyzacji są o wiele wyższe niż w końcowym okresie eksploatacji obiektów. Powoduje to zmniejszenie zysku, a więc również – zmniejszenie obciążeń podatkowych na początku eksploatacji obiektów oraz – wzrost zysku i podatku dochodowego w końcowych latach ich użytkowania. Z powyższego wynika, że metody amortyzacji przyspieszonej są szczególnie korzystne w odniesieniu do obiektów majątku trwałego podatnych na „starzenie się” technologiczne, a więc obiektów, których wytwarzanie charakteryzuje się szybkim postępem technicznym.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metoda degresywna:

  • Amortyzacja - Skład opracowania: definicja amortyzacji, metody amortyzacji - metoda liniowa (równomierna),...
Inne tematy w słowniku:

Ogólna charakterystyka biznes planu: (definicja nr 707)

Biznes plan przedstawia niezbędne działania, problemy, które należy podjąć natychmiast, powinno się je rozwiązać w perspektywie średnio i długo czasowej.... (...)

Istota biznes planu: (definicja nr 706)

Jest nią określenie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z ustaleniem zadania podstawowego lub zadań do wykonania, sposobów, celów, środków... (...)

Na jakie pytanie odpowiada biznes plan: (definicja nr 705)

Między innymi:

GDZIE biznes będzie lokowany ?
DLACZEGO biznes ma szansę na osiągnięcie sukcesu ?
JAK scharakteryzować środki... (...)

Zobacz też:
Metoda naturalna
Źródła środków gromadzonych przez bank w operacjach biernych
Depozyty bieżące
Lokata
Depozyty oszczędnościoweRSS - Mapa