Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ogólna charakterystyka biznes planu


Ogólna charakterystyka biznes planu - Biznes plan przedstawia niezbędne działania, problemy, które należy podjąć natychmiast, powinno się je rozwiązać w perspektywie średnio i długo czasowej. Również plan taki jest planem działalności gospodarczo – finansowej firmy, które stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych i finansowych na okres planowany, a także jeden ze sposobów kontroli ich    realizacji. Osoby tzw. akcjonariusze, inwestorzy, udziałowcy lub też właściciele firm określają cele działalności firmy, a także pożądany poziom efektywności gospodarczej.

Istotą biznes planu jest określenie zamierzeń na bliższą lub dalszą przyszłość, z ustaleniem zadania podstawowego lub zadań do wykonania, sposobów, celów, środków oraz metod działań.

Takim przedsięwzięciem może być inwestycja finansowa własnymi kapitałami, kredytami bankowymi, pozyskanie środków finansowych na kampanię reklamową nowego produktu lub nabycie dobra trwałego (maszyny, urządzenia). W niektórych przypadkach business plan opiera się na zestawie zadań w obrębie: organizacji, zarządzania, operacji gospodarczych, techniki i technologii, jakości produkcji, form zbytu.

Business plan jest decyzją właścicieli firmy lub organu stanowiącą, rozpisaną na elementy składowe, uwzględniające realia warunków i środków działania na potrzeby decydentów. Większość business planów różni się między sobą lecz posiadają one niektóre wspólne cechy:
- cechę celowości (ponieważ cele są najważniejsze),
- cechę konkretności (ponieważ w business planie są w większości konkrety),
- cechę zwięzłości (ponieważ formułowanie treści słownej i liczbowej jest krótkie i zwięzłe),
- cechę przejrzystości (ponieważ przejrzystość świadczy o tym, że osoba czytająca będzie w stanie zrozumieć to co planista chciał przekazać),
- cechę kompleksowości (sprowadza się to do ujęcia wszystkich elementów składowych business planu),
- cechę funkcjonalności (czyli żywotność businessu),
- cechę realności (czyli możliwość wykonania go w praktyce),
- cechę elastyczności (czyli jeżeli zajdzie taka potrzeba musi nastąpić możliwość zmiany w przypadku zmiany warunków lub nowych okoliczności).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Ogólna charakterystyka biznes planu:
Inne tematy w słowniku:

Six sigma: (definicja nr 701)

Jest metodą opierającą się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości. Zakłada identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem.
Teoria rzeczywistego konfliktu: (definicja nr 700)

Teoria, w myśl której ograniczenie zasobów prowadzi do konfliktu między grupami, którego konsekwencją jest nasilenie uprzedzeń i dyskryminacja.
(...)

Model wykształcenia stereotypu niższego rzędu: (definicja nr 699)

Informacja niezgodna ze stereotypem, prowadząca do stworzenia stereotypu niższego rzędu, w celu przyswojenia tej informacji, bez konieczności zmieniania początkowego stereotypu.

Zobacz też:
CEFTA
Czym jest CEFTA
Przyczyny powstania CEFTA
Amortyzacja
Metoda liniowaRSS - Mapa