Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Majątek obrotowy


Majątek obrotowy - Aktywa zaliczane do majątku obrotowego charakteryzują się okresem użycia do 1 roku, większą płynnością oraz szybszą rotacją niż składniki majątku trwałego.

a) zapasy,
b) należności – wykazuje się kwoty należne danemu podmiotowi gospodarczemu z różnych tytułów o terminie wymagalności krótszym niż 1 rok.
c) krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,
d) środki pieniężne przedsiębiorstwa.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Majątek obrotowy:
Inne tematy w słowniku:

Feasibility study: (definicja nr 513)

Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w kategoriach finansowych.

Feasibility... (...)

Definicja biznes planu: (definicja nr 512)

Biznes plan to projekt opisujący zamierzenia gospodarcze przedkładany inwestorom lub instytucjom kredytowym. Pomaga on w 3 dziedzinach:

1. w... (...)

Elementy biznesplanu: (definicja nr 511)

Biznes plan składa się z:

1. opis przedsięwzięcia - zawarte jest na 1 stronie planu. Określa rodzaj tworzonej firmy,... (...)

Zobacz też:
Kapitał własny
Kapitał obcy
Istota analizy wskaźnikowej
Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Wskaźnik bieżącej płynnościRSS - Mapa