Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bank światowy


Bank światowy - Podczas konferencji w Bretton Woods powołano do życia nie tylko Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale i Międzynarodowy Bank  Odbudowy i Rozwoju, który rozpoczął swą działalność 25 czerwca 1946 r. i stał się rdzeniem Grupy Banku Światowego.

Cele banku określono w artykule I układów w sposób następujący:

- pomoc w odbudowie i rozwoju państw członkowskich poprzez: ułatwianie inwestycji, łącznie z odbudową przedsiębiorstw zniszczonych podczas wojny i przystosowaniem produkcyjnych możliwości do celów pokojowych oraz pobudzanie postępu gospodarczego w krajach mniej rozwiniętych,

- popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych za pomocą gwarancji albo udziałów w pożyczkach i innych lokatach, dokonywanych przez prywatnych inwestorów ; jeśli zaś nie dysponowano kapitałem prywatnym na odpowiednich warunkach, bank miał prawo uzupełnić prywatne środki na inwestycje poprzez dofinansowanie na dogodnych warunkach  z własnego kapitału i zgromadzonych funduszów oraz innych własnych środków,

- popieranie długofalowego zrównoważonego wzrostu międzynarodowej wymiany i utrzymanie równowagi bilansów płatniczych przez zachęcanie do międzynarodowych inwestycji, mających na celu rozwijanie zasobów produkcyjnych członków, co spowodowałoby podniesienie stopy życiowej i polepszenie warunków pracy w krajach członkowskich,

- koordynowanie własnych pożyczek ze środkami uzyskanymi z organizacji międzynarodowych oraz dbanie o rozwój i finansowanie przedsiębiorstw lokalnych ze źródeł zagranicznych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Bank światowy:

  • Globalizacja przedsiębiorstw - Skład pracy: przejaw i przyczyna globalizacji, wpływ organizacji międzynarodowych na...
  • Bank Światowy - Zawartość pracy: powstanie Banku Światowego, instytucje afiliowane (International Development Association,...
  • Międzynarodowy system walutowy - Skład pracy: definicja międzynarodowego systemu walutowego, historia systemu pieniężnego, obecny...
Inne tematy w słowniku:

Arystoteles: (definicja nr 467)

W swych pracach: "Ethika Nikomacheia" i "Politika" twierdzi, iż celem państwa i gospodarowania jest zapewnienie obywatelom szczęścia i warunków dla... (...)

Platon: (definicja nr 466)

Uważał, że szczęście społeczeństwa zapewniać ma nie dobrobyt obywateli, lecz ich doskonałość. Wartości moralne cenić bowiem należy najwyżej. Głosi uniwersalizm... (...)

Ksenofont: (definicja nr 465)

Uczeń Sofoklesa, wybitny dowódca wojskowy, działacz polityczny(430-355 p.n.e.).
Problematyka ekonomiczna w antycznej Grecji była podporządkowana sprawom polityki i moralności. Nie... (...)

Zobacz też:
Deficyt budżetowy
Rodzaje deficytu budżetowego
Ekonomiczne konsekwencje deficytów budżetowych
Dług publiczny
Zasada racjonalnego gospodarowaniaRSS - Mapa