Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Urbanizacja


Urbanizacja - Jest złożonym procesem społecznym, posiadającym wiele aspektów.

- ASPEKT DEMOGRAFICZNY – jest to przemieszczanie się ludności wiejskiej do miast (wzrasta liczba ludności miejskiej w ogólności całego kraju). Wzrostowi towarzyszy proces koncentracji przestrzennej.

Powszechną miarą urbanizacji jest procentowy udział ludności miejskiej w ludności ogółu.

- ASPEKT SOCJOLOGICZNY – jest to upowszechnianie się wartości miejskich w skali całego społeczeństwa.

WARTOŚCI MIEJSKIE – specyficzny styl życia mieszkańców miast.

- ASPEKT PRZESTRZENNY – polega na powstawaniu rozległych stref zurbanizowanych wokół miast.

- ASPEKT EKONOMICZNY – jest to wzrost liczby zatrudnionych w poza rolniczych działach gospodarki np. przemysł, budownictwo, usługi.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Urbanizacja:
Inne tematy w słowniku:

Polityka monetarna: (definicja nr 431)

Jest to część ekonomicznej polityki państwa obejmująca decyzje dotyczące kształtowania podaży pieniądza, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki. (...)

Domicyliat: (definicja nr 430)

Osoba fizyczna lub prawna, w której mieszkaniu lub siedzibie weksel ma być płatny. (...)

Koszt przeciętny: (definicja nr 429)

To średni koszt wytworzenia jednostki produkcji, koszt krańcowy - koszt wytworzenia dodatkowej jednostki produkcji. (...)

Zobacz też:
Lokalizacja
Teoria lokalizacji Thunenna
Teoria lokalizacji przemysłu Alfreda Webera
Fordyzm
GlobalizacjaRSS - Mapa