Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowo??
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse mi?dzynarodowe
Finanse przedsi?biorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia my?li ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing mi?dzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsi?biorczo??
Psychologia
Public relations
Rachunkowo?? finansowa
Rachunkowo?? zarz?dcza
Reklama
Rynek kapita?owy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarz?dzanie
Zarz?dzanie jako?ci?
Zarz?dzanie produkcj?
Zarz?dzanie ryzykiem
Zarz?dzanie strategiczne
Zarz?dzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rekrutacja


Rekrutacja - Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizacj? kandydatów do pracy w liczbie umo?liwiaj?cej ich racjonaln? selekcj?.

Wyró?niamy rekrutacj?:
- rekrutacj? ogóln?,
- rekrutacj? segmentow?.

Rekrutacja ogólna jest najbardziej odpowiednia, gdy pragniemy przyci?gn?? kandydatów na operacyjne stanowiska pracy, pozyska? personel bezpo?rednio produkcyjny. Procedury stosowane w tym przypadku s? standardowe i stosunkowo proste.

Rekrutacja segmentowa s?u?y przyci?ganiu kandydatów z konkretnego segmentu rynku pracy – specjalistów. Jest szczególnie wskazana, gdy pragniemy zatrudni? mened?era, pracownika komórki badawczej. Jest bardziej skomplikowana ni? rekrutacja ogólna, bardziej kosztowna i pracoch?onna. Nawi?zanie kontaktu z interesuj?c? segmentem rynku pracy wymaga zastosowania zindywidualizowanych procedur i specyficznej taktyki rekrutacyjnej. Ka?dy kandydat musi by? traktowany inaczej

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rekrutacja:

  • Podstawy zarz?dzania kadrami - Modele realizacji funkcji personalnych, trendy i teoretyczy zarz?dzania zasobami ludzkimi,...
  • Rekrutacja - Sk?ad pracy: definicja rekrutacji, rekrutacja ogólna i segmentowa, ogólnych schemat...
  • Psychologia decyzji kadrowych - Sk?ad pracy: strategie zmian kadrowych (perspektywiczne - aktywne, krótkoterminowe -...
  • Selekcja pracowników - Sk?ad pracy: definicja i etapy procesu selekcji kandydatów, zapoznanie si?...
Inne tematy w słowniku:

Cykl Kondratiewa: (definicja nr 253)

Inaczej cykl drugi. Zosta? zaobserwowany w wieku XVIII w gospodarkach krajów rozwini?tych ekonomicznie. Czas trwania pe?nego cyklu wynosi od 50... (...)

Cykl Kitchina: (definicja nr 252)

Tak zwany cykl mniejszy trwa? oko?o 3,5 roku i zaobserwowany zosta? dostatecznie wyra?nie tylko w USA.
(...)

Cykl Juglara: (definicja nr 251)

Inaczej cykl klasyczny lub g?ówny. Mianem tym okre?la si? wahania dzia?alno?ci gospodarczej pojawiaj?ce si? od roku 1815 do czasu drugiej... (...)

Zobacz też:
Selekcja pracowników
Etapy selekcji pracowaników
Zarz?dzanie przez cele
Socjologia
Socjologia ogólnaRSS - Mapa