Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zasady oceniania pracowników


Zasady oceniania pracowników - Metodologia działań zmierzających do opracowania podsystemu ocen jest pochodną przyjęcia zasad oceniania:

1. Kompleksowość - oceny przeprowadzone są we wszystkich sferach działania i na wszystkich szczeblach decyzyjnych.

2. Elastyczność - oznacza potrzebę różnicowania kryteriów, ich rangi i częstotliwości w zależności od grup zatrudnienia a nawet konkretnych stanowisk.

3 Systematyczność - oznacza unikanie akcyjności w ich dokonywaniu, co nie jest równoznaczne z identycznymi interwałami czasowymi w ich przeprowadzaniu dla poszczególnych grup pracowników.

4. Długofalowość ocen wyznacza konieczność percepcji ocenianych pracowników lub zespołów w ujęciu temporalnym (z uwzględnieniem dłuższych odcinków czasowych). Ocena dotyczy aktualnego stanu rzeczy, ważne jest jednak porównanie ocen minionych z aktualną oraz sformułowanie prognozy rozwojowej na przyszłość.

5. Rzetelność i trafność - związana jest z właściwym doborem kryteriów oceny, osób oceniających, narzędzi, czasu i horyzontu czasowego.

6. Akceptacja - oceny i jej kryteriów przez oceniających i ocenianych, czego warunkiem jest istnienie związku między kryteriami a efektywnością pracy. Warunkiem akceptacji jest również użyteczność oceny sprowadzająca się do różnicowania losów pracowników w zależności do wyników oceny. Realizacja tej zasady jest wprowadzana poprzez włączanie do wdrożenia systemu ocen szerokich grup pracowników, współpracę z zespołem reprezentującym Zleceniodawcę oraz szkolenia dla kadry oceniającej.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zasady oceniania pracowników:
Inne tematy w słowniku:

Całkowite koszty stałe: (definicja nr 1985)

(TFC) – są niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcyjne. Koszty te nie ulegają zmianom wraz... (...)

Teoria równowagi konsumenta: (definicja nr 1984)

Równowaga konsumenta reprezentowana jest przez punkt styczności krzywej obojętności ze ścieżką cen. Punkt ten przedstawia optymalną tzn. najlepszą kombinację dóbr... (...)

Czym jest krzywa obojętności: (definicja nr 1983)

Przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne tzn. że dostarczają one takiej samej użyteczności całkowitej.

Składa... (...)

Zobacz też:
Polityka asortymentowa
Techniki oceniania pracowników
Cena w marketingu
Ustalanie ceny
Cele strategii marketingowejRSS - Mapa