Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Przychód krańcowy i koszt krańcowy


Przychód krańcowy i koszt krańcowy - Aby móc podejmować decyzje dotyczące wielkości produkcji  oprócz analizy kosztów musi ono przeprowadzić analizę przychodów.  Przychód przedsiębiorstwa jest to ilość pieniędzy uzyskana ze sprzedaży dóbr i usług w jakimś okresie, na ogół jednego roku.  Celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków. Zyski przedsiębiorstwa można zapisać formułą : ZYSKI = PRZYCHODY – KOSZTY.

Aby odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób przedsiębiorstwo ustala wielkość produkcji należy wyjaśnić dwa pojęcia : koszt krańcowy i przychód krańcowy.
Koszt krańcowy jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę.

Przychód krańcowy jest to wzrost przychodów całkowitych spowodowany wzrostem produkcji o jednostkę.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Przychód krańcowy i koszt krańcowy:
Inne tematy w słowniku:

Krzywa budżetowa: (definicja nr 1982)

Przedstawia więc najlepsze z możliwych koszyki dóbr, które może nabyć konsument rozporządzający określonym dochodem, przy założeniu, że cały dochód przeznacza... (...)

Czynniki wpływające na wybór konsumenta: (definicja nr 1981)

Podstawowymi elementami wpływającymi na dokonywane przez konsumenta wybory są:

1. Dochód konsumenta,
2. Ceny, po których można nabyć... (...)

Teoria zachowań konsumenta: (definicja nr 1980)

Podstawowym celem działalności konsumenta jest  maksymalne zaspokojenie potrzeb. Konsument jest podmiotem gospodarującym, który zaspokaja swoje potrzeby poprzez konsumpcję dóbr... (...)

Zobacz też:
Funkcje oceny pracowaników
Cele systemu ocen pracowników
Zasady oceniania pracowników
Polityka asortymentowa
Techniki oceniania pracownikówRSS - Mapa