Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa


Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa - Podobnie jak większość funkcjonujących w naukach ekonomicznych terminów, jest różnie definiowany i rozumiany przez ekonomistów  i instytucje zajmujące się finansami, rachunkowością i analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw. Różnice terminologiczne znajdują swój wyraz bądź  w definicjach podawanych przez poszczególnych autorów, bądź przy interpretacji treści i formy wyniku finansowego.

Różnorodność określeń wyniku finansowego wynika z odmiennego traktowania przez podmioty niektórych jego aspektów. Dodatkowo treść tego terminu ulega modyfikacji wraz z ewolucją systemu finansowego.

Samo pojęcie wyniku finansowego spotykamy w literaturze ekonomicznej w roli synonimu dotyczącego:
- sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
- akumulacji finansowej,
- zysku lub straty,
- wielkości traktowanych jako różne rodzaje wyniku finansowego.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa:
Inne tematy w słowniku:

Teoria pieniądza ostrożnościowego: (definicja nr 1953)

W tej teorii wprowadzono niepewność dochodów i wydatków. Wg nich skutek nie przewidywanej utraty dochodów lub konieczności poniesienia niespodziewanych wydatków... (...)

Teoria wyboru portfela aktywów Tobina: (definicja nr 1952)

Uważa on, iż pojedynczy podm. gosp. może mieć różne portfele aktywów. Odnosi się do pieniądza spekulacyjnego. W portfelu podm. gosp.... (...)

Teoria postkeynsowska (T. Baumola): (definicja nr 1951)

Utrzymuje ona podział popytu na pieniądz transakcyjny i ostrożnościowy. Pierwsze podejście w kategoriach teorii zapasów jest to podejście, które traktuje... (...)

Zobacz też:
Czym jest restrukturyzacja
Kredyt kasowy
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt otwarty (in blanco)
Kredyty inwestycyjneRSS - Mapa