Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Polityka refinansowa


Polityka refinansowa - Bank Centralny dysponując tym instrumentem może generować impulsy monet. w formie efekt. ilościowych, czyli bazy monetarnej, wolnych rezerw płynności i efektów cenowych. Jeśli BC zwiększa stopę dyskontową lub lombardową to BK mogą mu przedkładać pap. wart. do redyskonta lub zaciągać w oparciu o posiadane pap. wart. kredyt lombardowy godząc się tym samym na wyższą stopę % BC. Podrożenie kredytu BC powoduje wzrost % kredytów i jest sygnałem do podwyżki innych stóp %.

Wzrost lub spadek kredytu redyskontowego i lombardowego zwiększa lub zmniejsza pozycję BK i KBK (kredyty refinansowe BC dla BK) w jednakowy sposób i prowadzi do zwiększenia lub zmniejszenia bazy monetarnej. Innym źródłem refinansowania oraz potencjalnym pieniądzem BC są również bankowe lokaty w zagraniczne instrumenty rynku pieniężnego w walutach europejskiego systemu walutowego.

W przypadku likwidacji tego typu banki otrzymują dewizy a następnie wymieniają je w BC otrzymując faktyczny pieniądz BC. Wielkość wolnych rezerw płynności pozostanie niezmieniona natomiast zmienia się ich struktura.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Polityka refinansowa:
Inne tematy w słowniku:

Teoria postkeynsowska (T. Baumola): (definicja nr 1951)

Utrzymuje ona podział popytu na pieniądz transakcyjny i ostrożnościowy. Pierwsze podejście w kategoriach teorii zapasów jest to podejście, które traktuje... (...)

Teoria ilościowa Friedmana: (definicja nr 1950)

Jest to dalsze rozwinięcie ujęcia zasobowego i zawiera istotne elementy teorii Keynsa. Popyt na pieniądz traktowany jest analogicznie jak popyt... (...)

Teoria preferencji płynności: (definicja nr 1949)

Keynes podejmuje próbę wyjaśnienia korzyści z przechowywania nominalnego zasobu pieniądza przez określenie motywów takiego zachowania. Z powodów analitycznych wyróżniamy motywy:... (...)

Zobacz też:
Zintegrowany łańcuch dostaw
Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa
Czym jest restrukturyzacja
Kredyt kasowy
Kredyt w rachunku bieżącymRSS - Mapa