Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Polityka monetarna banku centralnego


Polityka monetarna banku centralnego - Określony poziom zatrudnienia, szybkość i zrównoważony wzrost gosp., stały poziom salda płatniczego są głównymi celami polityki gosp. kraju i są również głównymi celami polityki pieniężnej BC. Polityka monetarna to część polityki gosp. państwa. Władza monetarna (NBP) to źródło pieniądza krajowego oraz stróżem jego stabilności. Podstawowym celem polityki pieniężnej jest ograniczenie ilości pieniądza aby właściwie spełniał funkcje środka płatniczego, cyrkulacji i gromadzenia rezerw wartości.

Głównym celem pośrednim polityki pieniężnej powinno być korelowanie przyrostu podaży pieniądza z przyrostem PKB. Podaż pieniądza kształtuje globalny popyt i wielkość PKB. Wzrost podaży pieniądza prowadzi do wzrostu globalnego popytu i wzrostu PKB. Realny wzrost występuje wówczas, gdy w gosp. jest bezrobocie i niewykorzystane zdolności produkcyjne. Aktywna polityka sprzyja ożywieniu gosp., ograniczenie podaży pieniądza nie uwzględnia wzrostu PKB oraz założenie stałej szybkości obiegu pieniądza mogą grozić zakłóceniami i recesją w gosp. w warunkach, gdy nie jest wykształcony rynek pieniężny. BC musi wykorzystać instrumenty o różnym charakterze. BC zestawia plan pieniężny dla systemu bankowego, określa globalną wielkość kredytów, które mogą zostać udzielone w gosp., określa również selektywne cele ale i wpływa na działalność BK przez stopy %, wielkość udzielonych kredytów refinansowych oraz stopy rezerw obowiązkowych.

BC w stosunku do BK działa jako jednostka zwierzchnia wydająca nakazy, zakazy poprzez środki przymusu oraz jako jednostka gosp., która składa propozycje dokonywanych transakcji i daje możliwość skorzystania z tych ofert.

Polityka fiskalna państwa wywiera istotny wpływ na BK co objawia się prawidłowościami:
- wzrost dochodów gosp., która ze wzrostem wydatków rządowych powoduje wzrost depozytów oraz wzrost zapotrzebowania na kredyt
wzrost wydatków rządowych jest finansowany przez pożyczki co zwiększa popyt na kredyt i powoduje wzrost stopy %
- zmniejszenie deficytu budżetowego wywołuje spadek popytu na pożyczki oraz spadek stopy %
- wzrost wydatków rząd może spowodować wzrost inflacji zatem ograniczenie deficytu budżetowego przez wzrost podatków powoduje, że ryzyko inflacyjne będzie mniejsze

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Polityka monetarna banku centralnego:
Inne tematy w słowniku:

Teoria ilościowa Friedmana: (definicja nr 1950)

Jest to dalsze rozwinięcie ujęcia zasobowego i zawiera istotne elementy teorii Keynsa. Popyt na pieniądz traktowany jest analogicznie jak popyt... (...)

Teoria preferencji płynności: (definicja nr 1949)

Keynes podejmuje próbę wyjaśnienia korzyści z przechowywania nominalnego zasobu pieniądza przez określenie motywów takiego zachowania. Z powodów analitycznych wyróżniamy motywy:... (...)

Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu: (definicja nr 1948)

To:

I = (T-K-B+Z)/S
I – ilość pieniądza w obiegu
T - ∑ cen towarów i usług przeznaczonych do... (...)

Zobacz też:
Polityka refinansowa
Zintegrowany łańcuch dostaw
Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa
Czym jest restrukturyzacja
Kredyt kasowyRSS - Mapa