Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Teoria postkeynsowska (T. Baumola)


Teoria postkeynsowska (T. Baumola) - Utrzymuje ona podział popytu na pieniądz transakcyjny i ostrożnościowy. Pierwsze podejście w kategoriach teorii zapasów jest to podejście, które traktuje pieniądz transakcyjny jako część bieżącego dochodu, który nie może być utrzymany w sytuacji nowych kreowanych a zbliżonych do pieniądza rodzajów aktywów o przychodzie z tytułu % i małym ryzyku. Te substytuty umożliwiają podm. gosp. wybór między gotówką a przynoszącymi dochód z odsetek instrumentami o dużej płynności.

Koszty alternatywne są również gdy utrzymuje się zasób pieniądza transakcyjnego. Wielkość tych kosztów zależy od stopy %. Racjonalne postępowanie podm. gosp. minimalizuje koszty pieniądza transakcyjnego. Określa on optymalną wielkość zasobów gotówkowych do celów transakcyjnych. Wykorzystując teorię optymalnego kształtowania zapasów określa f. kosztów utrzymywania transakcyjnego kosztu pieniądza, z której to wyprowadza się f. popytu na pieniądz transakcyjny.

Zakłada on, że podm. gosp. otrzymuje 1 raz w danym okresie dochód  w pap. wart., których płynność zbliżona jest do płynności got. A wydatki tego podmiotu są rozłożone równomiernie w ciągu całego okresu. Zakłada również, że przy każdej operacji zamiany pap. wart. na gotówkę trzeba ponieść koszty.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Teoria postkeynsowska (T. Baumola):
Inne tematy w słowniku:

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa: (definicja nr 1945)

Dzielimy na:
• bliższe
• dalsze (globalne)
lub
• podmiotowe
• procesowe

Otoczenie bliższe – ma charakter głównie podmiotowy.... (...)

Model Howarda Shetha: (definicja nr 1944)

Jest modelem uczenia się konsumenta wywodzący się z teorii uczenia się Hulla. Dotyczy psychologicznego wyjaśnienia racjonalnego procesu zakupu. Model ten... (...)

Model Nicosii: (definicja nr 1943)

Był jednym z pierwszych klasycznych modeli zachowań konsumenta, który wyjaśniał proces podejmowania decyzji wyboru i kładł nacisk na proces interakcji... (...)

Zobacz też:
Teoria wyboru portfela aktywów Tobina
Teoria pieniądza ostrożnościowego
Agregaty pieniądza
Podaż pieniądza
Polityka monetarna banku centralnegoRSS - Mapa