Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Public relations jako narzędzie promocji


Public relations jako narzędzie promocji - Opiera się na kilku wyróżniających go cechach: wysoka wiarygodność (informacje o charakterze ogólnym często lepiej trafiają do odbiorców w porównaniu np. z reklamą, gdyż wydają im się bardziej wiarygodne), zaskoczenie (dzięki public relations osiągnięci mogą zostać nawet ci odbiorcy, którzy unikają reklamy oraz kontaktów ze sprzedawcami) oraz wyróżnienie (określona firma bądź jej produkty mogą zostać wyróżnione z pomocą public relations).

Podział budżetu przedsiębiorstwa między te wszystkie narzędzia promocji  zależeć będzie od takich elementów jak stosowanie strategii push bądź pull, pozycji rynkowej organizacji oraz fazy cyklu życia produktu. Strategia push łączy się z faktem, iż producent ma za zadanie podjęcie określonych czynności marketingowych, których adresatami są pośrednicy, a których celem jest skłonienie ich do zamówienia produktu firmy i do promowania go pośród docelowych klientów. Natomiast strategia pull rozumiana być powinna jako zespół działań marketingowych, których adresatem jest w tym przypadku finalny odbiorca, i które dążą do wzbudzenia jego zainteresowania określonym produktem, przez co nakłoni on pośredników do jego zakupu. Faza cyklu życia produktu jest często przyczyną zmian narzędzi promocji, ponieważ są one w różnych fazach różnie skuteczne, np. w fazie wprowadzenia największą skuteczność ma reklama oraz public relations, przy równoczesnym dużym znaczeniu promocji sprzedaży, natomiast w fazie spadku reklama i public relations tracą na znaczeniu, przy czym promocja sprzedaży nadal pełni istotną rolę. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa jest ważna z tego względu, że marki będące najwyżej w rankingu, częściej korzystają z reklamy niż z promocji sprzedaży.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Public relations jako narzędzie promocji:

  • Promocja - Definicja promocji, komunikacja marketingowa, składniki promocji marketingowej (reklama, akwizycja, public...
  • Marketing w Internecie - Sprzedaż on-line, promocja z public relations w sieci, Internet jako...
  • Public relations - Teoretyczne opracowanie dotyczące Public relations, cele PR, wizerunek jako cel...
  • Wpływ reklamy na postępowanie konsumenta - Skład opracowania: polityka promocji jako element marketingu-mix, promotion-mix, wybór rynku...
Inne tematy w słowniku:

Business Process - Reengineering: (definicja nr 1903)

Reengineering oznacza radykalną zmianę koncepcji procesów przedsiębiorstwa zmierzającą do zdecydowanej poprawy jego efektywności.

Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa... (...)

Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych: (definicja nr 1902)

Użyteczną metodą sklasyfikowania dóbr przemysłowych jest pytanie: 'w jaki sposób dobra lub usługi wchodzą do procesu produkcyjnego i w jaki... (...)

Marketing sublokalny: (definicja nr 1901)

(regionalny) – występuje wtedy, gdy istnieje możliwość zastosowania podobnej choć nie identycznej strategii marketingu mix w odniesieniu do grupy krajów... (...)

Zobacz też:
Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Wielkość popytu
Czynniki wpływające na popyt
Co wpływa na popyt
Komplementarność dóbrRSS - Mapa