Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego


Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego - Odgrywa coraz ważniejszą rolę w dzisiejszym świecie. Marketing definiowany jest jako pewien proces o charakterze społecznym i zarządczym, który pozwala określonym jednostkom i grupom osiągnięcie tego, co odczuwają jako potrzebne i chcą zdobyć poprzez wytwarzanie, oferowanie i wymianę pewnych dóbr, które dysponują pewną wartością. Owa definicja odnosi się  do pewnych kluczowych terminów jak potrzeby i pragnienia, produkty, wartość, cena i zadowolenie, wymiana, transakcje i związki, rynki oraz marketing i uczestnicy rynku.

Źródło rozpoczęcia procesów marketingowych wiąże się z pewnymi potrzebami i pragnieniami ludzi. Ludzie, chcąc je zaspokoić, tworzą popyt na dane dobra i usługi, który wyraża się w chęci posiadania pewnych produktów, która z kolei manifestuje się w pragnieniu i gotowości kupienia ich. Z popytem mamy do czynienia jednak dopiero wówczas, gdy wraz z pragnieniami idzie w parze siła nabywcza. Zadaniem danego przedsiębiorstwa jest więc przede wszystkim oszacowanie ilości ludzi, wyrażających gotowość i będących w stanie go kupić.
Do zaspokojenia pragnień i potrzeb ludzkich może dojść dzięki określonym produktom bądź usługom. Jeśli chodzi o produkty materialne, ich głównym znaczeniem jest nie tylko ich posiadanie, ale przede wszystkim fakt, że ich nabywca może korzystać z usług, które są jego częścią składową. Postępowanie przedsiębiorstw, które bardziej koncentruje się na samym produkcie, a nie na usługach, które on ze sobą niesie, często oceniane jest jako błędne. Dostarczaniem usług mogą zajmować się także konkretne osoby, miejsca, działania, organizacje i idee.

Aby marketing zaistniał, musi pojawić się pojęcie wymiany, która prowadzić ma do zaspokojenia przez ludzi danych potrzeb. Stąd też, jest to kluczowe pojęcie marketingu. Wymiana jest określonym procesem, polegającym na zdobyciu pewnego, pożądanego przez nas produktu, za który oferujemy coś w zamian. W wymianie konieczne jest zaistnienie przynajmniej dwóch stron. Jeśli dojdzie między nimi do porozumienia, wówczas mamy do czynienia z transakcją. Może być to transakcja pieniężna (kiedy jednym z elementów wymiany jest pieniądz), ale niekoniecznie- na przykład transakcja barterowa polegać może na wymianie produktu na produkt, lub też wymianie usługi na usługę. Transakcję możemy zatem zdefiniować jako wymianę wartości. Wymiana łączy się bezpośrednio z terminem rynku. Odnosi się on do grupy potencjalnych nabywców, którzy odczuwają pewną potrzebę lub pragnienie i chcąc je zaspokoić, wyrażają gotowość i są w stanie dokonać wymiany.

Przedsiębiorstwo, prowadząc działania marketingowe, ma na celu przede wszystkim oddziaływanie na pewną grupę potencjalnych klientów, które ma wywołać w niej określone reakcje na owe oddziaływanie. Ważnym więc jest, by dana firma wiedziała, czego oczekują od niej nabywcy jej produktów. Celem ludzi zajmujących się marketingiem jest budowanie długoterminowych relacji z klientami, dystrybutorami, dostawcami itd., które zakorzenione byłoby w obustronnym zaufaniu, które z kolei jest budowane przez przedsiębiorstwo za pomocą wywiązywania się ze zobowiązania dostawy produktów wysokiej jakości, dobrego serwisu, jak również akceptowalnych cen.

Z zarządzaniem marketingowym spotykamy się wówczas, gdy mamy do czynienia z planowaniem i realizacją pomysłów, kształtowaniem cen, promocji oraz dystrybucji produktów i usług, co ma na celu stworzenie zasad wymiany, która odpowiadałaby potencjalnym klientom. Podstawowym zadaniem zarządzania marketingowego jest zarządzanie popytem. Ma ono bowiem wywierać wpływ na kształt i poziom popytu oraz na jego lokalizację w czasie, co spowodować ma osiągnięcie pewnych wcześniejszych zamierzeń przedsiębiorstwa.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego:
Inne tematy w słowniku:

Marketing zagraniczny: (definicja nr 1900)

Strategia jest skierowana do wybranego pojedynczego kraju i każdorazowo adoptowana do jego otoczenia marketingowego.

Lepsze dopasowanie do potrzeb... (...)

Sytuacje strategiczne: (definicja nr 1899)

To:

1. Strategia max – maxi stosujemy kiedy atuty firmy przeważają nad słabymi a otoczenie stwarza przewagę szans (firma... (...)

Orientacje marketingowe: (definicja nr 1898)

Wyróżniamy:

1.Orientacja produkcyjna zaczyna się w drugiej połowie XIX i do początku XX w. koncentracja na organizacyjno – technicznych... (...)

Zobacz też:
Planowanie w marketingu
Marketing w handlu i usługach
Public relations jako narzędzie promocji
Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Wielkość popytuRSS - Mapa