Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Opracowanie projektu budżetu JST


Opracowanie projektu budżetu JST - Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Bez zgody zarządu organ stanowiący jst nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu tej jednostki. A contrario można uznać, że dopuszczalne są zmiany, które nie wywołują wymienionych skutków.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Opracowanie projektu budżetu JST:
Inne tematy w słowniku:

Dochody powiatu: (definicja nr 1882)

To m.in.:

1. udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób... (...)

Zadania gminy: (definicja nr 1881)

W szczególności obejmują:

1. ład przestrzenny, gospodarkę terenową, i ochronę środowiska,
2. drogi gminne, ulice, mosty, place, oraz organizację... (...)

Funkcje NBP: (definicja nr 1880)

W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa kluczową rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje, jako:

• centralny bank państwa... (...)

Zobacz też:
Wykonywanie budżetu JST
Motywatory w zarządzaniu
Teoria potrzeb A. Maslowa
Rynek ubezpieczeniowy
Broker ubezpieczeniowyRSS - Mapa