Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Dochody budżetu powiatu


Dochody budżetu powiatu - To m.in.:

1. dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatów,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3. dotacje z funduszy celowych,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. spadki, zapisy i darowizny,
6. odsetki od pożyczek udzielonych przez powiat,
7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności, stanowiących dochody powiatu,
8. odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółki,
9. dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych odrębnymi przepisami,

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Dochody budżetu powiatu:
Inne tematy w słowniku:

Dług państwa: (definicja nr 1878)

Może być:

• Wewnętrzny (publiczny), czyli suma zobowiązania jakie zaciągnęło państwo u nabywców obligacji; suma oprocentowania obligacji, a nie... (...)

Stopa dyskontowa: (definicja nr 1877)

Oddziaływuje ona na mnożnik kreacji pieniądza. Jest to cena po której banki komercyjne mogą zaciągać kredyty w banku centralnym, gdyż... (...)

Mechanizm działania stopy rezerwy obowiązkowej: (definicja nr 1876)

Jeżeli istnieje zbyt szybka podaż pieniądza należy ją zahamować. Wówczas Bank Centralny będzie podnosił wysokość stopy rezerwy obowiązkowej, przez co... (...)

Zobacz też:
Dochody województwa
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Uchwalenie budżetu JST
Opracowanie projektu budżetu JST
Wykonywanie budżetu JSTRSS - Mapa