Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Dochody budżetu gminy


Dochody budżetu gminy - To m.in.:

1. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów,
2. wpływy z opłat: skarbowej, eksploatacyjnej (częściowo), lokalnych i innych tytułów, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile ustawy te stanowią, że jest to dochód gminy,
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
4. subwencja ogólna
5. dochody jednostek budżetowych oraz wpłaty zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecanej gminom oraz inne zadania zlecone ustawami,
7. odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych,
8. dochody z majątku gminy.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Dochody budżetu gminy:
Inne tematy w słowniku:

Stopa dyskontowa: (definicja nr 1877)

Oddziaływuje ona na mnożnik kreacji pieniądza. Jest to cena po której banki komercyjne mogą zaciągać kredyty w banku centralnym, gdyż... (...)

Mechanizm działania stopy rezerwy obowiązkowej: (definicja nr 1876)

Jeżeli istnieje zbyt szybka podaż pieniądza należy ją zahamować. Wówczas Bank Centralny będzie podnosił wysokość stopy rezerwy obowiązkowej, przez co... (...)

Stopa rezerwy obowiązkowej: (definicja nr 1875)

To narzędzie, które jest wykorzystywane do kształtowania odpowiedniej wielkości mnożnika kreacji pieniądza. Stopa rezerwy obowiązkowej to określona przez Bank Centralny... (...)

Zobacz też:
Dochody budżetu powiatu
Dochody województwa
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Uchwalenie budżetu JST
Opracowanie projektu budżetu JSTRSS - Mapa