Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Dochody powiatu


Dochody powiatu - To m.in.:

1. udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
2. subwencja ogólna
3. dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb, inspekcji i straży wymienionych w ustawie o samorządzie powiatowym,
5. dotacje celowe z budżetu państwa na  zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, w tym zwłaszcza zadań z zakresu pomocy społecznej,
7. odsetki d środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,
8. dochody z majątku powiatu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Dochody powiatu:
Inne tematy w słowniku:

Mechanizm działania stopy rezerwy obowiązkowej: (definicja nr 1876)

Jeżeli istnieje zbyt szybka podaż pieniądza należy ją zahamować. Wówczas Bank Centralny będzie podnosił wysokość stopy rezerwy obowiązkowej, przez co... (...)

Stopa rezerwy obowiązkowej: (definicja nr 1875)

To narzędzie, które jest wykorzystywane do kształtowania odpowiedniej wielkości mnożnika kreacji pieniądza. Stopa rezerwy obowiązkowej to określona przez Bank Centralny... (...)

Cechy banku centralnego: (definicja nr 1874)

Jako bank banków, Bank Centralny jest:

1. odpowiedzialny za sprawne zorganizowanie funkcjonowania banków komercyjnych
2. to instytucja odpowiedzialna za... (...)

Zobacz też:
Dochody budżetu gminy
Dochody budżetu powiatu
Dochody województwa
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Uchwalenie budżetu JSTRSS - Mapa