Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zadania gminy


Zadania gminy - W szczególności obejmują:

1. ład przestrzenny, gospodarkę terenową, i ochronę środowiska,
2. drogi gminne, ulice, mosty, place, oraz organizację ruchu drogowego,
3. wodociągi oraz zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie śmieci komunalnych, utrzymywanie czystości oraz urządzeń sanitarnych i wysypisk, utylizacje odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną,
4. lokalny transport zbiorowy,
5. ochronę zdrowia,
6. pomoc społeczną, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze,
7. komunalne budownictwo mieszkaniowe,
8. oświatę, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo - wychowawcze,
9. kulturę, w tym biblioteki komunalne i inne placówki upowszechniania kultury,
10. kulturę fizyczną, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
11. targowiska i hale targowe,
12. zieleń komunalną i zadrzewienie
13. cmentarze komunalne
14. porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową,
15. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zadania gminy:
Inne tematy w słowniku:

Stopa rezerwy obowiązkowej: (definicja nr 1875)

To narzędzie, które jest wykorzystywane do kształtowania odpowiedniej wielkości mnożnika kreacji pieniądza. Stopa rezerwy obowiązkowej to określona przez Bank Centralny... (...)

Cechy banku centralnego: (definicja nr 1874)

Jako bank banków, Bank Centralny jest:

1. odpowiedzialny za sprawne zorganizowanie funkcjonowania banków komercyjnych
2. to instytucja odpowiedzialna za... (...)

Bank Centralny: (definicja nr 1873)

To wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne niż banków komercyjnych i innych... (...)

Zobacz też:
Dochody powiatu
Dochody budżetu gminy
Dochody budżetu powiatu
Dochody województwa
Wydatki jednostek samorządu terytorialnegoRSS - Mapa