Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wpływ wprowadzenia euro na strategię działania przedsiębiorstw


Wpływ wprowadzenia euro na strategię działania przedsiębiorstw - Wprowadzenie euro w pierwszej kolejności wpłynęło na strategię działania przedsiębiorstw mających swą siedzibę w krajach Eurolandu. Jednakże przedsiębiorstwa z innych krajów, utrzymujące rozwinięte kontakty handlowe i kooperacyjne z podmiotami z krajów obszaru euro, także w swej strategii muszą uwzględnić istotną zmianę warunków działania na tym obszarze. Przedsiębiorstwa muszą więc liczyć się z tym, że ich klienci mogą oczekiwać w okresie przejściowym zarówno ofert, jak i cenników także w euro.

Należy tu mieć na względzie fakt, że proste przeliczenie na euro dotychczasowych cen w walucie narodowej może powodować powstawanie cen nie mających dobrego efektu marketingowego. Doprowadzenie ceny do pewnego poziomu psychicznej akceptowalności (np. 39,99 EUR lub 49,99 EUR) wymagałoby więc w niektórych wypadkach obniżenia lub podwyższenia ceny albo odpowiedniego dostosowania zawartości (objętości) towaru. Działania dostosowawcze wydają się być szczególnie konieczne w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych.

Większe znaczenie od powyższej kwestii wydaje się mieć fakt, że wprowadzenie euro w sposób znaczący zwiększy przejrzystość rynku w ramach Eurolandu. Rynek ten powinien być teraz traktowany jako całość. Trudno więc będzie sprzedawcom (tak z Eurolandu, jak i z krajów trzecich), utrzymywać zróżnicowany poziom cen produktów oferowanych w różnych krajach. Najbardziej prawdopodobna jest sytuacja, w której cena oferowana dotychczas w różnych krajach Eurolandu będzie musiała ulec pewnemu uśrednieniu. Zjawisko to będzie wymuszane także trwającą walką konkurencyjną na tym rynku, która na skutek wprowadzenia euro może się dodatkowo nasilić.

Rozwojowi konkurencji na obszarze Eurolandu powinien sprzyjać dobrze funkcjonujący jednolity rynek finansowy, integrujący w jedną całość narodowe rynki finansowe. Z punktu widzenia przedsiębiorstw istnienie tego rynku jest szczególnie istotne. Swobodny przepływ kapitałów między krajami członkowskimi rozszerza dotychczasowe możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności gospodarczej zarówno przez zaciąganie kredytów bankowych, jak i przez emisję papierów wartościowych. Wraz z wprowadzeniem euro korzystanie z tych środków staje się o tyle prostsze, że znika niepewność co do kształtowania się kursów walutowych i koszt transakcji zabezpieczających. Oczekiwana zwiększona konkurencja między bankami i innymi instytucjami finansowymi powinna umożliwić przedsiębiorstwom korzystanie z niższych kosztów usług bankowych oraz pozyskiwanie środków finansowych po niższej niż dotychczas cenie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Wpływ wprowadzenia euro na strategię działania przedsiębiorstw:

  • Bilans płatniczy - Skład pracy: handel zagraniczny i jego przyczyny, elementy, teorie i...
Inne tematy w słowniku:

Ustalenie wyniku finansowego: (definicja nr 1642)

Wynik finansowy netto (zysk netto) stanowi różnicę pomiędzy wynikiem działalności operacyjnej (w tym na operacjach finansowych) skorygowanym o saldo wyniku... (...)

Metoda Najmniejszych Kwadratów: (definicja nr 1641)

Metoda ta wykorzystywana jest do szacowania parametrów modeli liniowych oraz modeli nieliniowych, które można sprowadzić do postaci liniowej.

Powody... (...)

Ekonometria - teoria: (definicja nr 1640)

Dwa nurty w ekonometrii:

— teoria ekonometrii; która obejmuje metody ekonometryczne rozwinięte i dostosowane do szczególnych potrzeb badań ilościowych... (...)

Zobacz też:
Kształtowanie kursu wymiany Euro
Ryzyko zewnętrzne
Ryzyko wewnętrzne
Istota koncepcji marketingowej
Cechy segmentacji rynkuRSS - Mapa