Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Ustalenie wyniku finansowego


Ustalenie wyniku finansowego - Wynik finansowy netto (zysk netto) stanowi różnicę pomiędzy wynikiem działalności operacyjnej (w tym na operacjach finansowych) skorygowanym o saldo wyniku na operacjach nadzwyczajnych (straty i zyski nadzwyczajne) a obowiązkowymi obciążeniami z tytułu podatku dochodowego i płatności z nim zrównanych.

Wynik na działalności operacyjnej jest różnicą między  sumą należnych  przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez VAT i ewentualnie akcyzy a wartością sprzedanych wyrobów, usług, towarów i składników majątkowych po koszcie wytworzenia lub cenie nabycia, powiększonych o koszty ogólnego zarządu, koszty operacyjne oraz podatki wliczone w koszty sprzedawcy.

Jako zysk na operacjach finansowych traktujemy różnicę między przychodami z operacji finansowych (udziały własnościowe w innych przedsiębiorstwach, papiery wartościowe i zyski z ich sprzedaży, oprocentowanie lokat, dodatnie różnice kursowe) a kosztami prowadzonych operacji finansowych (zapłacone odsetki i prowizje od pożyczek i zobowiązań , straty poniesione na sprzedaży papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe).

SCHEMAT

Przychody z działalności operacyjnej
-
koszty działalności operacyjnej
=
Wynik na działalności operacyjnej
+
Przychody finansowe
-
Koszty finansowe
=
Wynik brutto na działalności gospodarczej
+
Zyski nadzwyczajne
-
Straty nadzwyczajne
=
Wynik finansowy brutto
-
Podatek dochodowy
=
Wynik finansowy netto

Przeczytaj też:

  • Psychologia i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Znaczenie dóbr publicznych: (definicja nr 1636)

Charakteryzują się tym, że nie można ich nabyć ani użytkować w częściach, stąd użytkowane są jednocześnie przez bardzo duże grupy... (...)

Dobra strefy niekomercyjnej: (definicja nr 1635)

Do dóbr sfery niekomercyjnej należą  dobra wolne i publiczne. Dobra wolne występują w ilości nieograniczonej i w formie nadającej... (...)

Pojęcie dobra: (definicja nr 1634)

Dobrami nazywane są te przedmioty materialne (chleb, masło, rower, mieszkanie itd.) i niematerialne (dokumentacja techniczna i organizacyjna, wiedza praktyczna na... (...)

Zobacz też:
Podział wyniku finansowego
Przyczyny mobbingu
Czym jest Euro
Zalety Euro
Co wpływa na kurs EuroRSS - Mapa