Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metoda Hellwiga


Metoda Hellwiga - Istota metody polega na tym, iż spośród zmiennych objaśniających występujących w macierzy wybiera się taką kombinację zmiennych, której tzw. pojemność integralna informacji jest największa.

Procedura wyboru zmiennych jest następująca:
1. wprowadza się pojęcie nośnika informacji, którym jest zmienna objaśniająca
2. ustala się liczbę wszystkich możliwych kombinacji zm objaśniających
3. ustala się rodzaj kombinacji
4. oblicza się pojemności indywidualne nośnika informacji
5. dla poszczególnych kombinacji zmiennych oblicza się pojemności integralne nośnika informacji (pojemność integralna informacji jest sumą pojemności indywidualnych)
6. za optymalną kombinację zmiennych objaśniających uznaje się tę, której pojemność integralna informacji jest największa.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metoda Hellwiga:
Inne tematy w słowniku:

Pojęcie technologii: (definicja nr 1633)

Utożsamiana jest z wiedzą na temat możliwości wykorzystywania zasobów w procesie produkcyjnym, związanym z wytwarzaniem produktów (dóbr i usług), które... (...)

Kapitał naturalny: (definicja nr 1632)

Utożsamianego z ziemią, tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co na jej powierzchni i we wnętrzu znajduje... (...)

Kapitał ludzki: (definicja nr 1631)

Nazywany często pracą, tworzą go psychofizyczne predyspozycje ludzi celem podejmowania określonych, racjonalnych działań. Stanowią go ludzie umiejący prowadzić samochód, posługiwać... (...)

Zobacz też:
Ekonometria - teoria
Metoda Najmniejszych Kwadratów
Ustalenie wyniku finansowego
Podział wyniku finansowego
Przyczyny mobbinguRSS - Mapa