Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Jak wybierać fundusze inwestycyjne


Jak wybierać fundusze inwestycyjne - Przed wyborem konkretnego typu funduszu musimy sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

1) jaki poziom zysku będzie nas satysfakcjonował ?
2) na jak długo jesteśmy w stanie zainwestować nasz pieniądze ?
3) jaka będzie nasza reakcja jeśli wartość jednostki uczestnictwa spadnie poniżej ceny po której ją kupiliśmy?

Poszukując najbardziej odpowiedniego funduszu inwestor powinien uwzględnić cele inwestycyjne funduszu i podejmowane przez jego menadżerów ryzyko z własnymi celami i potrzebą bezpieczeństwa. Z reguły towarzystwa mają w swojej ofercie zarówno fundusze bezpieczne, do których można zaliczyć fundusze rynku pieniężnego i obligacyjne, jak i fundusze o większym stopniu ryzyka, inwestujące znaczną część swoich aktywów w akcje, do których należą fundusze zrównoważone i agresywne.

W przypadku wyboru inwestowania długookresowego, tzn. w horyzoncie dłuższym niż 1,5 - 2 lata, inwestor powinien się zdecydować na fundusze lokujące swoje aktywa na rynku akcji, gdyż w dłuższej perspektywie przynoszą one z reguły wyższy zysk niż inwestycje w papiery dłużne. Musi on jednak pamiętać, że wahania wartości jednostek są tutaj dużo większe i warto śledzić aktualne trendy giełdowe, aby w odpowiednim momencie dokonać konwersji jednostek do funduszy bezpiecznych, zachowując przy tym wypracowane przez fundusz zyski.

Jeżeli inwestor poszukuje krótkookresowych bezpiecznych lokat, będących alternatywą dla trzymania pieniędzy na koncie bankowym, powinien wybrać fundusze rynku pieniężnego. Gdy klientowi zależy na bezpiecznym wzroście wartości oszczędności w okresie dłuższym niż rok, to alternatywą dla kupna obligacji są fundusze obligacyjne inwestujące w szeroką gamę papierów dłużnych, zarówno o zmiennym jak i stałym oprocentowaniu, co zapewnia stabilny wzrost powierzonych środków.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Podział funduszy inwestycyjnych: (definicja nr 1555)

Ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne wyróżniamy:

• Fundusze wzrostu
Inwestują przede wszystkim w... (...)

Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych: (definicja nr 1554)

Aby zobaczyć jaką rolę odgrywają wszystkie opisane powyżej podmioty w obsłudze funduszu, należy prześledzić jedną z czynności wykonywanych w ramach... (...)

Agent obsługujący fundusz inwestycyjne: (definicja nr 1553)

Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności wykonywanych przez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie... (...)

Zobacz też:
Dywersyfikacja portfela
Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne
Pojęcie ryzyka w zarządzaniu
Podział ryzyk ze względu na rodzaj przesłanek
Objawy ryzykaRSS - Mapa