Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych


Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych - Inaczej fundusze obligacji.

Obligacje Skarbu Państwa są emitowane przez Skarb Państwa i są uważane za najmniej ryzykowne spośród wszystkich instrumentów dłużnych, ponieważ zabezpiecza je majątek Państwa. Ich termin wykupu jest różnorodny - od mniej niż jednego roku aż do kilkudziesięciu lat. Ich oprocentowanie zależy od ryzyka, jakie niesie ze sobą dana inwestycja. Obligacje mogą być zabezpieczone całkowicie lub częściowo, albo w ogóle nie zabezpieczone. Z uwagi na różną kondycję przedsiębiorstw, specjalistyczne agencje nadają im różny rating w zależności od ryzyka niewypłacalności. Na świecie najpopularniejsze są oceny wydane przez agencje Moody's i Standard&Poors, w Polsce działa CERA jedyna w tej części Europy agencja ratingowa.

Innym przykładem obligacji, w które fundusz może zainwestować są obligacje komunalne. Papiery te są plasowane na rynku w celu pozyskania środków na inwestycje publiczne i rozwój usług, na przykład, na budowę oczyszczalni ścieków, zakładów utylizacji, dróg. Wysokość tych inwestycji zwykle przekracza możliwości finansowe gmin.

Fundusze obligacji komunalnych mogą inwestować w obligacje zabezpieczone dochodami z określonego źródła czy weksle komunalne.
Inwestorzy, którzy chcą uniknąć ryzyka niewypłacalności, mogą nabyć udziały w funduszach, które lokują w papiery wartościowe emitowane przez państwo. Do funduszu obligacji kupowane są papiery o terminie wykupu dłuższym niż rok. Fundusz obligacji można więc polecić na dłuższa inwestycję.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych:
Inne tematy w słowniku:

Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych: (definicja nr 1554)

Aby zobaczyć jaką rolę odgrywają wszystkie opisane powyżej podmioty w obsłudze funduszu, należy prześledzić jedną z czynności wykonywanych w ramach... (...)

Agent obsługujący fundusz inwestycyjne: (definicja nr 1553)

Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności wykonywanych przez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie... (...)

Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego: (definicja nr 1552)

Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi towarzystwa. Kontrola... (...)

Zobacz też:
Jak wybierać fundusze inwestycyjne
Dywersyfikacja portfela
Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne
Pojęcie ryzyka w zarządzaniu
Podział ryzyk ze względu na rodzaj przesłanekRSS - Mapa