Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego


Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego - Fundusze rynku pieniężnego i obligacji, często zwane po prostu funduszami pieniężnymi, są zaliczane do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Inwestują one w krótkoterminowe instrumenty dłużne wystawiane przez emitentów, którzy niosą małe ryzyko niewypłacalności, takich jak Skarb Państwa, banki, duże spółki publiczne. Fundusze lokują środki m.in. w bony skarbowe, bony komercyjne, obligacje Skarbu Państwa, lokaty bankowe.

Celem funduszy rynku pieniężnego jest ochrona realnej wartości aktywów. Wzrost wartości jednostek uczestnictwa zwykle nieznacznie przewyższa stopy lokat oferowane przez banki. Zwykle jednak fundusze sugerują, aby odnosić ich wyniki do stopy inflacji.

Fundusze rynku pieniężnego zakupują krótkoterminowe aktywa o terminie zapadalności od jednego dnia do jednego roku. Zgodnie z prawem średni termin wykupu papierów wartościowych znajdujących się w portfelu funduszu rynku pieniężnego nie powinien przekraczać 90 dni. Ze względu na tak krótkie terminy zapadalności aktywów, fundusze rynku pieniężnego w znacznym stopniu eliminują ryzyko stopy procentowej. Fundusz rynku pieniężnego bardziej sprawdza się więc w okresach kilkumiesięcznych, jako alternatywa dla krótkoterminowych lokat bankowych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego:
Inne tematy w słowniku:

Agent obsługujący fundusz inwestycyjne: (definicja nr 1553)

Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności wykonywanych przez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie... (...)

Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego: (definicja nr 1552)

Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi towarzystwa. Kontrola... (...)

Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego: (definicja nr 1551)

Podmiot odpowiedzialny za utworzenie funduszu, reprezentowanie go wobec osób trzecich oraz zarządzanie nim czyli wykonywaniem wszelkich działań koniecznych dla funkcjonowania... (...)

Zobacz też:
Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych
Jak wybierać fundusze inwestycyjne
Dywersyfikacja portfela
Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne
Pojęcie ryzyka w zarządzaniuRSS - Mapa