Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Fundusze zrównoważone


Fundusze zrównoważone - Są przykładem funduszy łączących w sobie cechy pozostałych, czyli akcji, rynku pieniężnego i obligacji, gdyż inwestują w różnych proporcjach w akcje spółek giełdowych czy dłużne papiery wartościowe. Charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym.

Przeznaczone są głównie dla inwestorów tolerujących większe ryzyko, niż w przypadku funduszy bezpiecznych i oczekujących w zamian większych zysków w dłuższym okresie. Proporcje inwestycji w poszczególne instrumenty zmieniają się tutaj w zależności od sytuacji rynkowej. W celu minimalizacji ryzyka fundusz unika lokat spekulacyjnych, a skupia się na wynajdywaniu korzystnych możliwości inwestycyjnych. Udział akcji w portfelu tych funduszy wynosi przeciętnie około 50-70%, natomiast papierów dłużnych 50-30%

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego: (definicja nr 1552)

Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi towarzystwa. Kontrola... (...)

Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego: (definicja nr 1551)

Podmiot odpowiedzialny za utworzenie funduszu, reprezentowanie go wobec osób trzecich oraz zarządzanie nim czyli wykonywaniem wszelkich działań koniecznych dla funkcjonowania... (...)

Fundusz inwestycyjny: (definicja nr 1550)

To instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności... (...)

Zobacz też:
Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego
Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych
Jak wybierać fundusze inwestycyjne
Dywersyfikacja portfela
Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjneRSS - Mapa