Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Podział funduszy inwestycyjnych


Podział funduszy inwestycyjnych - Ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne wyróżniamy:

• Fundusze wzrostu
Inwestują przede wszystkim w akcje z większym nastawieniem na maksymalny przyrost wartości kapitału niż na bieżący dochód z dywidend.

• Fundusze wzrostu i dochodu z kapitału
Podobnie jak fundusze wzrostowe dążą do uzyskiwania wysokiej łącznej stopy zwrotu z kapitału i bieżącego dochodu.

• Fundusze zrównoważone
Ich celem jest uzyskanie zrównoważonego wzrostu w długim okresie przy względnie niskim poziomie ryzyka, na ogół w portfelach tych funduszy proporcja akcji do obligacji wynosi 60 do 40.

• Fundusze dochodu z kapitału
Mają na celu zapewnienie bieżącego wysokiego dochodu przez inwestowanie w akcje o wysokiej stopie dywidendy oraz w obligacje. Można je traktować jako substytut funduszy zrównoważonych nastawionych nieco bardziej na wzrost.

• Fundusze obligacyjne
Inwestują w różnego rodzaju obligacje i nastawione są na stały wzrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji.

• Fundusze rynku pieniężnego
Oferują stabilny wzrost z nieco niższym dochodem, ale przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne lub porozumienia odkupu zabezpieczone w wysokości 100 procent.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Transfer ryzyka: (definicja nr 1549)

Ma formę zarobkową, gdyż ubezpieczyciel otrzymuje zań składkę.

Umowa ubezpieczenia jest wiec umową opisaną przez dwa elementy:
-... (...)

Ryzyko działalności ubezpieczeniowej: (definicja nr 1548)

Sygnalizowanie zagrożenia upadłością jest szczególnie ważne w działalności ubezpieczeniowej, w której nadzór państwa ukierunkowano na realizację zasady realności ochrony ubezpieczeniowej.... (...)

Ryzyko bankructwa: (definicja nr 1547)

Za ryzyko bankructwa przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności podmiotu gospodarczego przy danych warunkach początkowych. Niewypłacalność jako efekt złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa... (...)

Zobacz też:
Fundusz akcyjny
Inwestycyjne fundusze indeksowe
Fundusze zrównoważone
Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego
Fundusze inwestycyjne papierów dłużnychRSS - Mapa