Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych


Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych - Aby zobaczyć jaką rolę odgrywają wszystkie opisane powyżej podmioty w obsłudze funduszu, należy prześledzić jedną z czynności wykonywanych w ramach jego działalności a mianowicie proces nabywania i umarzania tytułów uczestnictwa.

Nabycie jednostek:

• Inwestor w siedzibie dystrybutora wpłaca środki i składa zlecenie kupna.
• Środki przekazywane są przez rachunek przejściowy dystrybutora na rachunek nabyć prowadzony zwykle w banku depozytariuszu.
• Równolegle zlecenie nabycia przekazywane jest przez dystrybutora do agenta obsługującego.
• Agent obsługujący po otrzymaniu zlecenia i ustaleniu, że środki wpłynęły na rachunek nabyć, dokonuje przeliczenia wartości środków wpłaconych przez inwestora na jednostki uczestnictwa funduszu według wyliczonej przez depozytariusza wartości aktywów netto (WAN) na jednostkę uczestnictwa. Inwestor staje się wówczas uczestnikiem funduszu. Od tego momentu powierzone przez niego środki, powiększając portfel inwestycyjny funduszu, stają się przedmiotem inwestycji dokonywanych przez zarządzającego.
• Agent obsługujący wystawia inwestorowi świadectwo powierzenia środków i zapisuje jego stan posiadania w imiennym rejestrze (jeżeli jest to pierwsze nabycie, agent obsługujący otwiera rejestr).
• Agent obsługujący, działając w imieniu zarządzającego funduszem, dokonuje przelewu środków z rachunku nabyć na rachunek funduszu w banku depozytariuszu.

Umorzenie jednostek:

• Inwestor składa u dystrybutora zlecenie umorzenia, wskazując miejsce wypłaty środków.
• Agent obsługujący dokonuje przeliczenia liczby jednostek w rejestrze inwestora według bieżącej wartości WAN i informuje inwestora o aktualnym stanie posiadania w jego rejestrze jednostek uczestnictwa.
• Agent obsługujący przekazuje do zarządzającego funduszem informację o konieczności przekazania odpowiedniej wartości środków z rachunku funduszu na rachunek umorzeń.
• Agent obsługujący, działając w imieniu zarządzającego funduszem, przekazuje środki z rachunku umorzeń we wskazane przez inwestora miejsce.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Ryzyko działalności ubezpieczeniowej: (definicja nr 1548)

Sygnalizowanie zagrożenia upadłością jest szczególnie ważne w działalności ubezpieczeniowej, w której nadzór państwa ukierunkowano na realizację zasady realności ochrony ubezpieczeniowej.... (...)

Ryzyko bankructwa: (definicja nr 1547)

Za ryzyko bankructwa przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności podmiotu gospodarczego przy danych warunkach początkowych. Niewypłacalność jako efekt złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa... (...)

Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej: (definicja nr 1546)

Najprostszym sposobem pomiaru ryzyka związanego z działalnością gospodarczą jest wyznaczenie wskaźników ekonomiczno – finansowych oraz obliczenie klasycznych statystycznych miar ryzyka:

Zobacz też:
Podział funduszy inwestycyjnych
Fundusz akcyjny
Inwestycyjne fundusze indeksowe
Fundusze zrównoważone
Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnegoRSS - Mapa